Title: Postoje pedagogů k inkluzi dětí s Downovým syndromem
Other Titles: Pedagogue's position on the inclusion of Down's syndrome's children
Authors: Kuchárová, Marcela
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33085
Keywords: downův syndrom;inkluze;integrace;vzdělávání;postoj pedagoga;asistent pedagoga základní škola
Keywords in different language: down syndrom;integration;inclusion;education;teacher attitude;teaching assistant;elementary school
Abstract: Bakalářská práce s názvem Postoje pedagogů k inkluzi dětí s Downovým syndromem se skládá ze dvou částí. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. První kapitola je soustředěna na charakteristiku Downova syndrom. Dále se věnuje etiologii a formám Downova syndromu. V teoretické části se postupně dostáváme k pojmům integrace a inkluze obecně a poté konkrétně na Základní škole. V závěru teoretické části se věnujeme postojům pedagogů, asistentů pedagogů a popisujeme na základě odborné literatury vhodné varianty vzdělávání. Ve druhé části této bakalářské práce, jež je praktická část, zobrazujeme výsledky výzkumného šetření. Snažila jsem se zjistit, jaký postoj mají pedagogové na běžných Základních školách na vzdělávací proces, jenž je právě inkluze. Zvolila jsem si kvalitativní šetření a pro sběr dat byly vyhodnoceny jako nejvhodnější polostrukturované rozhovory.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with Pedagogue's position on the inclusion of Down's syndrome's children and also their opinions which are part and parcel of this issue. I divided this work into two parts. In theoretical part I pursue with characteristics of Down's syndrome, etiology and it's forms. Important terms as integration, inclusion as itself and also inclusion in primary school are subsumed as well. I chose the qualitative research in my practical part. For data collection I picked out relevant semi built detect what stands and opinions the Pedagogues have, what they think about educational systém including the inclusion especially the inherent section of the partical part is an interview with parents of Down's syndrome kids.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kucharova Marcela_2018_MS.pdfPlný text práce803,37 kBAdobe PDFView/Open
Kucharova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce363,69 kBAdobe PDFView/Open
Kucharova-oponent.pdfPosudek oponenta práce278,44 kBAdobe PDFView/Open
Kucharova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce10,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.