Title: Analýza vztahů mezi inteligencí, emocionalitou a sociální akceptací u žáků 8. a 9. tříd ZŠ
Other Titles: The analysis of the relations between intelligence, emotionality and social acceptace of pupils of the 8th and 9th grade of the primary school
Authors: Hanzlíčková, Lucie
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33088
Keywords: inteligence;emocionalita;osobnostní charakteristiky;sociální akceptace;základní škola;raná adolescence
Keywords in different language: intelligence;emotionality;personal characteristics;social acceptace;primary school;early adolescence
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou vztahů mezi inteligencí, emocionalitou a sociální akceptací u žáků 8. a 9. tříd ZŠ. Práce je rozdělena na teoretický základ, na nějž navazuje výzkumné šetření praktické části. Teoretická část se věnuje problematice inteligence, jejím popisem, diagnostice, moderním teoriím a vývoji intelektu. Oblast emocionality se mimo jiné zabývá základním popisem, rozdělením, vývojem emocí a biologickému nastavení emocí. Nechybí popis sociální akceptace, jež je zaměřen na život v sociálních skupinách, vliv struktury, vývoj a stav školní třídy v období rané adolescence. Praktická část zahrnovala diagnostickou činnost psychometrickými nástroji ISA, EPQ-R a otázkami zjišťujících oblasti sociální akceptace, jež byla aplikována na vzorek 57 respondentů. Výzkumné šetření mělo za cíl zanalyzovat vztahy mezi psychologickými konstrukty a zjistit, do jaké míry se ovlivňují, či zda mezi nimi existuje statisticky významný vztah. Výsledky potvrdily, že vztahy mezi celkovými hodnotami inteligence, osobnostními vlastnostmi a sociální akceptací nejsou významné na statistické hladině významnosti, ani spolu pořadově nekorelují. Nicméně jednotlivé oblasti a subtesty spolu souviset mohou. Veškeré analyzované výsledky jsou znázorněny v grafech, které jsou logicky interpretovány.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the analysis of the relations between intelligence, emotionality and social acceptace of pupils of the 8th and 9th grade of the primary school. The thesis is divided into the theoretical basic which is followed by the research of the practical part. The theoretical part deals with the issue of intelligence, its description, diagnostics, modern theories and the development of intellect. The area of emotionality deals, among other things, with the basic description, division, emotional development, and biological emotion setting. There is a description of social acceptance that focuses on life in social groups due to the structure, development and status of the classroom during early adolescence. The practical part included the diagnostic activity of ISA, EPQ-R psychometric instruments and social acceptability issues applied to a sample of 57 respondents. The purpose of the research was to analyze the relationships between the psychological constructs and to determine the extent to which they interact or whether there is a statistically significant relationship between them. The results confirmed that relationships between the overall values of intelligence, personality, and social acceptance are not significant at the statistical level of materiality, nor do they correlate serially with each other. However, individual areas and subtests may be related. All analyzed results are shown in graphs that are logically interpreted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hanzlickova Lucie.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova-oponenet.pdfPosudek oponenta práce535,28 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce749,26 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce14,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.