Title: Dodržování zdravého životního stylu u žáků 8. a 9. tříd
Other Titles: Respecting the Healthy Lifestyle of Students of the 8th and 9th grades
Authors: Šperglová, Veronika
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33094
Keywords: determinanty zdraví;podpora zdraví;prevence nemocí;zdravý životní styl;správné stravování;duševní hygiena;pohyb;adolescence
Keywords in different language: determinants of health;health promotion;disease prevention;healthy lifestyle;proper eating;mental hygiene;movement;adolescence
Abstract: Bakalářská práce "Dodržování zdravého životního stylu žáků 8. a 9. tříd" se v první kapitole zabývá zdravím v jeho širším pojetí a podporou zdraví. Detailněji jsou tu rozebírány determinanty zdraví, podpora zdraví a prevence nemocí, programy podpory zdraví a vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví jako prostředek podpory zdraví. Druhá kapitola je zaměřena na zdravý životní styl a na rizikové faktory zdravého životního stylu. V kapitole jsou rozebírány zásady správného stravování a pitného režimu, pohyb a spánek, duševní hygiena a stres a rizikové faktory zdravého životního stylu. Třetí kapitola charakterizuje žáky 8. a 9. tříd. Výzkum je zaměřen na vybrané aspekty dodržování zdravého životního stylu u žáků 8. a 9. tříd 11. ZŠ v Plzni.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Respecting the Healthy Lifestyle of Students of the 8th and 9th grades" deals with health in its broader concept and health promotion in the first chapter. In more detail, the determinants of health, health promotion and disease prevention, health promotion programs and the educational area Human and its health as a means of health promotion are discussed. The second chapter focuses on healthy lifestyle and risk factors for healthy lifestyle. The chapter discusses the principles of proper eating and drinking, physical activity and sleeping, mental hygiene and stress and risk factors of healthy lifestyle. The third chapter characterizes pupils of the 8th and 9th grades. The research focuses on selected aspects of adherence to a healthy lifestyle of pupils of the 8th and 9th grades at the 11th Elementary School in Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Sperglova - finalni verze.pdfPlný text práce972,16 kBAdobe PDFView/Open
Sperglova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,85 kBAdobe PDFView/Open
Sperglova-oponent.pdfPosudek oponenta práce761,47 kBAdobe PDFView/Open
Sperglova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce24,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.