Title: Aditiva v potravinách
Other Titles: Food additives
Authors: Gruntová, Vendula
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33099
Keywords: aditiva v potravinách;škodlivost aditiv;informovanost;barviva;konzervanty;sladidla
Keywords in different language: additives;harmfulness additives;awareness of additives;food dyestuff;food preservatives;sweeteners
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá všeobecně aditivy a především se zaměřuje na ty, které mohou nepříznivě působit na lidské zdraví. V této práci definuji pojem aditivní látky a vybrané rozebírám více do hloubky. Práce se dále soustředí na informovanost spotřebitele o aditivech a jeho vztahem k nim. Celá práce je rozdělena do dvou částí, kdy první část je teoretická a najdeme v ní kapitoly zaměřující se na aditiva obecně, dále na výběr nejznámějších skupin těchto látek, na škodlivost některých potencionálně nebezpečných látek, ale také na legislativu a hodnocení bezpečnosti aditiv v potravinách. Krátce uvádím programy zabývající se potravinami bez zbytečných aditiv. Druhá část je praktická. V praktické části hodnotím pomocí dotazníkového šetření informovanost respondentů o aditivních látkách a také vztah, který zaujímají k těmto látkám.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with addictive substances in foods which are known like ESS-food. Generally deals with additives with a focus on additives unfavorable to human health. In this work I define the term "additive" and selected from them. My Bachelor Thesis also focuses on consumer awareness of the supplements and their attitude to them. The whole thesis is divided into two parts when the first part is theoretical and we can find chapters focusing on additives in general. I continue to select the most well-known groups of these substances, harmful substances of some potentially hazardous substances also on legislation and safety evaluation of additives in food. I briefly mention programs dealing with food without unnecessary additives. The second part of my bachelor thesis is practical. In the practical part I evaluate respondents' awareness of the additive substances using the questionnaire survey as well as their relation to these substances.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Gruntova Vendula PDF.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Gruntova-oponent.pdfPosudek oponenta práce217,11 kBAdobe PDFView/Open
Gruntova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce20,56 kBAdobe PDFView/Open
Gruntova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce65,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.