Title: Návrh úpravy obsahu vzdělávání v mateřské škole pro dvouleté děti z pohledu psychologie a psychodidaktiky
Other Titles: Proposal of the alteration of educational content in kindergarten for two-year-olds in perspective od psychology and psychodidactics
Authors: Henzlová, Barbora
Advisor: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33103
Keywords: dvouleté děti;mateřská škola;podmínky vzdělávání;předškolní vzdělávání;rvp pv
Keywords in different language: two-year-old children;kindergarten;conditions of education;pre-school education;framework educational programme for pre-school education
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zařazení dvouletých dětí do mateřských škol a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poukazuje na specifika dvouletého dítěte z pohledu vývojové psychologie. Další kapitola se zaměřuje na rozbor RVP PV a jeho požadavků pro předškolní vzdělávání. Závěr teoretické části se věnuje rozboru podmínek předškolního vzdělávání pro dvouleté děti. Praktická část se zabývá návrhem úpravy dvou oblastí RVP PV, který vznikl především díky poznatkům získaným v teoretické části práce a propojením dvou dokumentů, z nichž lze při úpravě vycházet. Pro doplnění informací byla použita metoda dotazníku, který byl rozeslán dvaceti pedagogům se zkušenostmi s dvouletými dětmi v mateřské škole.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the issue of incorporating two-year-old children in preschools and it's dividend into two parts. The theoretical part advent to specifics of two-year old children from the perspective of developmental psychology. The next charter directs at analyse of the Framework Educational Programme for Pre-school Education and its claims of pre-school education. The end of theoretical part is dedicate to analyse conditions of pre-school education for two-year old children. The practical part deals with the proposal of modifications for the Framework Educational Programme for Pre-school Education which was founded on the information gained in the theoretical part and interconnection of two documents on which the modifications can be based. The method of questionnare was applied for supplementing information which was sent to twenty teachers who have experiences with two-year-old children in kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace pdf.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Henzlova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce545,8 kBAdobe PDFView/Open
Henzlova-oponent.pdfPosudek oponenta práce525,2 kBAdobe PDFView/Open
Henzlova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.