Title: Hra a její vliv na vývoj dítěte
Other Titles: Playing and its effect on the development of a child
Authors: Masopustová, Táňa
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33106
Keywords: hry;hračky;vývoj dítěte předškolního věku;mateřské školy
Keywords in different language: games;toys;development of a child of a pre-school age;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce poskytuje přehledný soubor poznatků o tématu hra. Předkládá a porovnává několik přístupů a výkladů tohoto známého pojmu. Věnuje se klasifikacím hry, které vznikly na základě mnoha různých teoretických přístupů. Práce se věnuje vlivu hry na vývoj dítěte a detailnímu popisu oblastí, které hra rozvíjí. Popisuje vlastnosti a znaky hry, dle kterých můžeme hru odlišit od ostatních činností. Část práce je věnována hračce, která hru doplňuje a obohacuje. V praktické části je popsána hra dětí s interaktivní hračkou. Těžištěm praktické části práce je vytvoření vlastního repertoáru netradičních her, které jsou vhodné jak pro řízenou hru s hračkami, tak pro spontánní hru. Předložené hry byly ověřeny v mateřské škole vlastní pedagogickou praxí. Vzniklý repertoár her by měl sloužit k efektivnějšímu pedagogickému působení a účinné stimulaci osobnosti předškolních dětí pomocí hry.
Abstract in different language: This Bachelor's work makes for a clear list of knowledge on the topic of Game. It submits several views and interpretations of this well-known topic. It pays attention to the classifications of game which rose based on multiple different theoretical approaches. This work considers the influence of games on the development of children and the details of which game enhances. It describes the signs and traits of a game, which allow us to differentiate a game from other activities. A part is dedicated to toys, which complement and enhance games. The way children play games with interactive toys is described in the practical part. The core of the practical part is the creation of a personal repertoire of non-traditional games, which are suitable for both a controlled game with toys, and spontaneous game. Games which are presented were tested in a pre-school. The resulting repertoire of games should lead to a more effective pedagogical operation and an effective stimulation of the personality of pre-school children using games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tana Masopustova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Masopustova-oponent.pdfPosudek oponenta práce387,74 kBAdobe PDFView/Open
Masopustova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce616,95 kBAdobe PDFView/Open
Masopustova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.