Title: Aspekty založení, vedení a fungování společnosti s ručením omezeným v České republice
Authors: Faustová, Nicole
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučková Pavla, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33137
Keywords: ziskový sektor;společnost s ručením omezeným;účetnictví;daně
Keywords in different language: profitable sector;limited liability company;accounting;tax
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Aspekty založení, vedení a fungování společnosti s ručením omezeným v České republice" je zaměřena na společnost s ručením omezeným. Popisuje problematiku založení obchodní společnosti, pojednává o daních a účetnictví. V teoretické části nejprve vymezuje nejdůležitější pojmy z oblasti podnikání. Dává možnost porovnat společnost s ručením omezeným s jinými obchodními korporacemi. Dále se zabývá možnostmi, jak založit společnost s ručením omezeným. Vymezuje její účetní a daňové aspekty. V praktické části využívá získaných poznatků z části teoretické. Tyto poznatky aplikuje na vybraný podnik. V praktické části je uvedeno, jak vybraný podnik vede účetnictví, jaké jsou jeho daňové odvody. Praktická část bakalářské práce je zakončena návrhem daňových a účetních opatření.
Abstract in different language: The bachelor thesis entitled "Aspects of Establishment, Management and Functioning of Limited Liability Company in the Czech Republic" is aimed at a limited liability company. The thesis describes the issue of establishing a business company, deals with taxes and accounting. The first part of the theoretical part defines the most important concepts of business. It gives the opportunity to compare the limited liability company with other business corporations. It also deals with the possibilities of establishing a limited liability company. It defines its accounting and tax aspects. In the practical part, the lessons learned from the theoretical part are used. This knowledge is appliedto the selected business. The practical part shows how the selected business does its accounting, what are its tax deductions. The practical part of the bachelor's thesis is completed with a recommendation of tax and accounting measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Faustova_K15B0069P.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_Faustova_VP.pdfPosudek vedoucího práce621,37 kBAdobe PDFView/Open
BP_Faustova_OP.pdfPosudek oponenta práce546,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_Faustova.pdfPrůběh obhajoby práce95,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.