Title: Současné problémy na trhu práce ve vybraném regionu
Other Titles: Current problems in the labor market in the specific region
Authors: Műhlberger, Jakub
Advisor: Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33160
Keywords: trh práce;nezaměstnanost;rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání;státní politika zaměstnanosti;trh práce na mostecku;analýza trhu práce;problémy na trhu práce na mostecku;sociálně vyloučené lokality.
Keywords in different language: labor market;unemployment;risk groups of job seekers;state employment policy;labor market in the mostecko;labor market analysis;labor market problems in the mostecko;socially excluded localities.
Abstract: Tato práce se zabývá současnými problémy na trhu práce v Mosteckém regionu. Cílem je teoreticky popsat trh práce, problematiku nezaměstnanosti a její příčiny a v praktické části se zaměřit na negativní jevy, které se zde vyskytují, jejich možné řešení a porovnání současné situace s minulými roky. První tři kapitoly se zabývají teorií, respektive popsáním trhu práce, nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti a čtvrtá, společně s pátou kapitolou, prakticky pojednávají o analýze trhu práce na Mostecku v letech 2016 až 2018 a problémy na trhu práce na Mostecku.
Abstract in different language: This thesis is focused on current problems in the labor market in the Mostecký region. The goal is to theoretically describe the labor market, the problems of unemployment and its causes and in the practical part to focus on the negative phenomena that occur here, thein possible solution and comparison the current situation with the past years. The first three chapters deal with theory, respectively with the description of the labor market, unemployment and state employment policy, and the fourth, together with the fifth chapter, deal with the analysis of the labor market in the Mostecko between years 2016 and 2018 and the labor market problems in the Mostecko.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jakub Muhlberger.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
BP_Muhlberger_VP.pdfPosudek vedoucího práce355,18 kBAdobe PDFView/Open
BP_Muhlberger_OP.pdfPosudek oponenta práce421,81 kBAdobe PDFView/Open
BP_Muhlberger.pdfPrůběh obhajoby práce116,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.