Název: Interní audit ve státní správě
Další názvy: Internal auditing in the state
Autoři: Kratochvíl, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Nocar Josef, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33173
Klíčová slova: interní audit ve státní správě;vnitřní kontrolní systém;řízení rizik;český institut interních auditorů;organizační složky státu;katastrální úřad pro plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: internal auditing in state administration;internal control system;risk management;czech institute of internal auditors;organizational units of state;cadastral office for the region pilsen
Abstrakt: Záměrem mé bakalářské práce je představení profese interního auditu v organizační složce státu a zdůraznění jeho role v moderním pojení. V souladu s nejnovějšími světovými trendy interní audit poskytuje ujištění o tom, že organizace si je vědoma rizik, kterým je vystavena a zvládá je. Činnost auditorů je výrazně spojena s veřejným zájmem, čemuž také odpovídá zvýšená úroveň její regulace. To přirozeně klade vysoké nároky na interní auditory při vstupu do profese a dále na udržování, prohlubování a rozšiřování znalostí po celou dobu poskytování auditorských služeb.
Abstrakt v dalším jazyce: The intention of my bachelor work is the performance of the internal audit profession in the organizational unit of state and emphasize his role in the modern concept. In accordance with the latest trends in the world of internal audit provides assurance, that the organization is aware of the risks to which it is exposed to and manages them. The activity of the auditors is significantly associated with the public interest, which also corresponds to the increased level of its regulation. This naturally places high demands on internal auditors at the entry into the profession and further on maintaining, deepening and broadening of knowledge throughout the provision of audit services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZCU FPR_BP-2018_Stanislav Kratochvil.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil ved. Barkova.pdfPosudek vedoucího práce665,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil op. Nocar.pdfPosudek oponenta práce514,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pr.o. Kratochvil.pdfPrůběh obhajoby práce578,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.