Title: Možnosti volnočasových pohybových aktivit u dětí s PAS
Other Titles: Ways of spending free time for children with autism spectrum disorder
Authors: Plintová, Ester
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33197
Keywords: porucha autistického spektra (pas);autismus;hendicap;intervence;pervazivní porucha;echolálie;symptom
Keywords in different language: autism spectrum disorder (asd);autism;handicap;intervention;pervasive disorder;echolalia;symptom
Abstract: Bakalářská práce se zabývá Možnostmi volnočasových pohybových aktivit u dětí s PAS. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak mohou děti s poruchami autistického spektra trávit svůj volný čas. Prvním úkolem bylo vytvořit přehled a charakteristiku volnočasových aktivit u dětí s PAS. Druhým úkolem bylo vytvořit fotodokumentaci k daným aktivitám a popsat, jak lze aktivity efektivně realizovat. V teoretické části charakterizuji a definuji autismus, v následujících kapitolách se věnuji příčinám vzniku postižení a projevům chování u dětí s PAS a popisuji historii diagnostiky autismu. Poslední kapitola charakterizuje postavení rodiny ve volnočasových aktivitách u dětí s PAS a význam volného času. Praktická část popisuje jednotlivé pohybové aktivity a jejich realizaci.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with Possibilities of leisure time activities in children with ASD. The main objective of the work was to find out how children with autistic spectrum disorders can spend their free time. The first task was to create an overview and characteristics of leisure activities in children with ASD. The second task was to create photo documentation on the given activities and to describe how the activities can be effectively implemented. In the theoretical part, I characterize and define autism, in the following chapters I deal with causes of disability and behavioral manifestations in children with ASD and describe the history of autism diagnostics. The last chapter describes the position of the family in leisure activities in children with ASD and the importance of free time. Practical part describes individual movement activities and their realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP ESTA.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Plintova Ester - VP.pdfPosudek vedoucího práce131,51 kBAdobe PDFView/Open
Plintova Ester - OP.pdfPosudek oponenta práce168,36 kBAdobe PDFView/Open
Plintova Ester.pdfPrůběh obhajoby práce66,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.