Title: Atletická příprava dětí předškolního věku
Other Titles: Athletic training of preschool children
Authors: Šolová, Miroslava
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33206
Keywords: pohyb;pohybové schopnosti;cvičení;hry;atletika;atletické disciplíny;motivace;předškolní věk.
Keywords in different language: movement;movement skills;training;games;athletics;athletic discipline;motivation;preschool age.
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o důležitosti pohybu pro děti již od raného dětství. Zaměřuji se zde na atletiku, která umožňuje všestranný pohybový rozvoj dítěte. Přibližuji atletické disciplíny a možnosti jejich modifikace pro předškolní děti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části se zabývám pohybem v životě dětí, hrou a vývojem dítěte v předškolním věku. V druhé části se zaměřuji na atletiku, zdůrazňuji důležitost motivace a cvičebních plánů. V třetí praktické části se věnuji vytvoření zásobníku cvičení vhodných pro atletickou průpravu předškolních dětí, vytvoření čtyř cvičebních jednotek (měsíční plán) a jejich realizaci v praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the movement importance for children since their early childhood. I focus on athletics that enables general movement development of a child. I specify the athletic events and the possibilities of their modification for preschool children. The bachelor thesis is divided into three parts. In the theoretical part I deal with the movement in children's life, with games and child's development in preschool age. In the second part I focus on athletics and I stress the importance of motivation and training plans. In the third practical part I created supply of exercises suitable for athletic preparation of preschool children, then I created four exercise units (one month plan) and implemented them in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Solova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce166,11 kBAdobe PDFView/Open
Solova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce137,44 kBAdobe PDFView/Open
Solova M..pdfPrůběh obhajoby práce52,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.