Title: Aplikace kompenzačního fitness programu pro ovlivnění posturální funkce jedince
Other Titles: Affecting a postural function through the application of a compensating fitness program
Authors: Chmúra, Jakub
Advisor: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33225
Keywords: kompenzační fitness program;tréninkový plán;fitness;posturální funkce;vstupní a výstupní diagnostika.
Keywords in different language: fitness program;training plan;fitness;postural functions;input and output diagnostics.
Abstract: Správné držení těla ovlivňuje každého z nás, avšak dnešní uspěchaná doba spolu se sedavým způsobem života správné postuře příliš nepřejí. Právě proto vznikl tento kompenzační fitness program, který tyto problémy odstraňuje, anebo alespoň zmírňuje. Cílem této práce je vytvoření kompenzačního fitness programu, který pozitivně ovlivní posturální funkci jedince, a jeho následná realizace. Program je zaměřen na řešení statických posturálních problémů. Teoretická část práce obsahuje základní informace k dané problematice, vstupní a výstupní diagnostiku. Tréninkový kompenzační program bude vytvořen ve více obtížnostech, aby byl aplikovatelný na širší veřejnost. Pozornost je zaměřena na oblast anatomie a zásad protahování a posilování. Analytická část této práce obsahuje kompenzační fitness program, který je vyhotoven v několika úrovních.
Abstract in different language: Today's fast living age with the sedentary way of life right posture is basically a endangered species. This is the reason why this compensatory fitness program has been created. This program will alleviate or minimize these problems. The aim of this work is to create a compensation fitness program that positively affects the postural function of the individual and also its subsequent realization. The program is focused on solving static postural problems. The theoretical part of the thesis contains basic information on the given issue, input and output diagnostics. The training compensation program will be created in more difficulty to be applicable to the wider public. Attention is focused on the field of anatomy and principles of stretching and strengthening. The analytical part of this work contains a compensatory fitness program, which is made in several levels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jakub Chmura.pdfPlný text práce68,29 MBAdobe PDFView/Open
Chmura-V.pdfPosudek vedoucího práce146,56 kBAdobe PDFView/Open
Chmura-O.pdfPosudek oponenta práce169,39 kBAdobe PDFView/Open
Chmura.pdfPrůběh obhajoby práce83,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.