Title: Odpovědnost a rozhodování sporů ve sportu
Other Titles: Responsibility and dispute resolution in sport
Authors: Vnuk, Tomáš
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33226
Keywords: sport;sportovní právo;doping;korupce;sportovní úraz;odpovědnost;cas
Keywords in different language: sport;sport law;doping;corruption;sports injury;responsibility;cas
Abstract: Moje diplomová práce se týká některých trestněprávních aspektů sportovní činnosti a následných uplatňování trestněprávních norem v oblastech sportu, jako jsou sportovní zranění, doping a korupce. Velká pozornost je pak věnována občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy. V této souvislosti jsou rozebrány teorie, které vylučují právní odpovědnost sportovců a v poslední části této práce nalezneme příslušnou judikaturu českých i zahraničních soudů.
Abstract in different language: My thesis deals with some criminal aspects of sports activity and and the subsequent application of criminal law standards in sport, such as sports injuries, doping and corruption. Great attention is paid to the civil and criminal liability of an athlete for sports injuries. In this context, theories that exclude legal liability of athletes are analyzed and in the last part of this work we find the relevant case law of Czech and foreign courts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce - Vnuk.pdfPlný text práce767,93 kBAdobe PDFView/Open
Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce746,03 kBAdobe PDFView/Open
posudek OP.pdfPosudek oponenta práce745,96 kBAdobe PDFView/Open
prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce304,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.