Název: Turecko jako kandidát vstupu do Evropské unie
Další názvy: Turkey as a candidate for accession to the European Union
Autoři: Holá, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3323
Klíčová slova: Evropská unie;Turecko;rozšíření;přístupová jednání;zastánci;odpůrci;ekonomické hledisko;vnitropolitické hledisko;zahraničně-politické hledisko;sociálně kulturní aspekty.
Klíčová slova v dalším jazyce: The European Union;Turkey;enlargement;the accession negotiations;proponents;opponents;the economic perspective;internal perspective;foreign policy perspective;socio-cultural aspects
Abstrakt: Vztah Evropské unie k Turecku je velice složitý a má mnohá specifika. Turecko je spjaté s Evropskou unií déle než 50 let. Přesto se stále nestalo jejím členem. Cílem práce je představit diskuzi na půdě Evropské unie a shrnout kroky, kterými Evropská unie oddaluje vstup Turecka. Z tohoto důvodu je práce nejdříve věnována přístupovým jednáním jednotlivých členských států a kritériím, která byla pro jejich vstup nastavena. Na základě souhrnu základních hledisek, kterým se v práci budu věnovat, tj. ekonomické, vnitropolitické, zahraničně-politické a sociálně kulturní, se budu zabývat diskuzi na půdě Evropské unie o případném přijetí či nepřijetí a na základě toho bych chtěla poukázat na "přisnější" podmínky ohledně přístupu než které byly nastaveny pro jiné členské státy.
Abstrakt v dalším jazyce: The relationship of the EU and Turkey is very complicated and there are many particularities. Turkey is connected with the EU for more than 50 years. Nevertheless it has never become a member. The objective is to present a discussion concerning the EU and to summarise the steps by which the EU postpone the entry of Turkey. For this reason the thesis is devoted to the accession negotiations of the particular states and the criteria which were set for their entrance. On the base of the basic aspects which I am going to focus on: economic, internal political, foreign policy and social cultural, I am going to discuss concerning the EU about a possible acceptance or rejection and on the basis of I would like to highlight to conditions concerning the entrance which are ?more strict? than for other member states. ..
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Turecko jako kandidat vstupu do EU.pdfPlný text práce890,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,73 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
hola_opo_pol.docxPosudek oponenta práce44,22 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hola.pdfPrůběh obhajoby práce203,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3323

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.