Title: Ilustrovaná kniha pro děti
Other Titles: Illustrated children's book
Authors: Pchalková, Tereza
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Dvořáková Lucie, akademický malíř
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33307
Keywords: kniha pro děti;kniha beze slov;tichá kniha;migrace
Keywords in different language: children's books;silent book;migration
Abstract: Tématem mé diplomové práce je ilustrovaná plně obrazová kniha pro děti, konkrétně didaktická obrazová kniha pro děti migrantů. Rozhodla jsem se vytvořit tzv. tichou knihu, díky níž mohu těmto dětem představit život v naší kultuře bez jazykové bariéry a bez nutnosti četných a složitých překladů. Kniha má formu harmonikové vazby usazené v pevných deskách. Harmonikový pás je využit oboustranně, proto je k pevným deskám přichycen jen jednou stranou. Obsahuje 24 ilustrovaných dvoustran bez textu, přičemž je rozdělena na dvě části přední pás barevných ilustrací a zadní pás až na detaily monochromních drobných výjevů. Ilustrace jsem vytvářela technikou akvarelu. Koncepce knihy je postavená na mikro příběhu malé holčičky prchající s tatínkem ze země ničené válkou. Po otevření knihy listujeme částí, kdy se obě mé postavy dostávají do naší země. Plno barevné dvoustrany představují náš způsob života, zvyklosti, etiku, ale i oblečení, účesy a jsou rozděleny na roční období. Tyto dvoustrany jsou proloženy stranami sledujícími pohyb tatínka s holčičkou. Jejich pohledy předcházejí plno barevným obrázkům na další dvoustraně a jsou vyhotoveny v grafičtějším pojetí modré linky. Mají nejen propojovací funkci příběhu, ale také mají oddělit od sebe strany zahlcené množstvím výjevů. Druhá část knihy ukazuje pomocí drobných výjevů v odstínech šedi hrůzy války v domovině (blíže není určeno) mých postav a jejich cestu z rodného domu až do uprchlického tábora. Život u nás představuji skrze obrazy plné spokojených a usměvavých lidí žijící jakýsi idylický život, což je sice trochu nadsazené, i když v českém průměru nemá daleko od pravdy, ale chtěla jsem docílit velkého kontrastu mezi oběma částmi knihy. Vzhled ilustrovaných dvoustran jsem uzpůsobila didaktickému vyprávění beze slov. Pracuji se stylizovanou perspektivou i barevností. Využívám především směru zleva doprava a usazování ilustrací do horizontálních pásů. Cílem mé práce bylo tedy zhotovení obrazové knihy, která má fungovat jako didaktická pomůcka pro vzdělávání dítěte přicházejícího z jiné země, s jinými kulturními základy a výchovou.
Abstract in different language: The topic of my diploma thesis is an illustrated and a full picture book for children, particularly a methodological picture book for migrant children. I have decided to create a so-called silent book, thanks to which is possible for these children to imagine a life in our culture without a language barrier and without the need for numerous and complex translations. The book is in the form of a harmonic binding set in solid plates. The harmonic binding is used on both sides, so only one side is attached to the solid plates. It contains 24 illustrated double-sided text, divided into two parts - the front strip contains color illustrations and the back strip contains the details of monochrome small scenes. I created the illustration using a watercolor technique. The concept of the book is based on the little story of a little girl fleeing with her father from a land destroyed by a war. After opening the book, we go through the parts where both of my characters are coming to our country. Full color double pages represent our way of life, ethics, habits, but even more clothingstyle and hairstyles are divided into seasons of the year. These double-pages are interlarded by parts which show up the movement of a dad and a little girl. Their views (eg. from the window of the train, trams and so on) precede full color images on the other side and are made in a more graphic concept of the blue line. They have not only a linking role in the story, but they also have to separate themselves from the pages overwhelmed by a number of scenes. The second part of the book shows dreadful war through a small scenes in gray shades in the homeland of my characters and their journey from home to the refugee camp. Life with us is represented by images of happy and smiling people living quite an idyllic life, which is a bit excited even though the Czech average is not far from the truth, but I wanted to achieve a great contrast between the two parts of the book. The appearance of illustrated bipartises has been adapted to the didactic narrative without words. I work with a stylized perspective and color. I use the left-to-right direction and set the illustrations into horizontal strips. The main objective of my work was to create a pictorial book that should function as a methodological aid for the education of a child coming from another country, with different cultural background and education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Pchalkova-diplomova prace.pdfPlný text práce9,15 MBAdobe PDFView/Open
Pchalkova.pdfPosudek vedoucího práce516,28 kBAdobe PDFView/Open
Pchalkova_0.pdfPosudek oponenta práce417,81 kBAdobe PDFView/Open
Pchalkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce375,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.