Title: "Zdá se, že nanejvýš pečlivé a kultivované řemeslné provedení je na vymření." Ladislav Sutnar
Other Titles: "It seems, that the most careful and cultivated craftmanship is dying out." Ladislav Sutnar
Authors: Jurusová, Tereza
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Mergl Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33331
Keywords: šperk;náhrdelník;řemeslo;mosaz;měď;zlato;oheň;perly;květiny;ženy.
Keywords in different language: jewelry;necklace;craft;brass;copper;gold;fire;pearls;flowers;women.
Abstract: Má diplomová práce je o řemeslech, kráse, květinách a především ženách. Reaguji na zvolené téma/citát od Ladislava Sutnara "Zdá se, že nanejvýš pečlivé a kultivované řemeslné provedení je na vymření" a na mé předchozí práce, které dál rozvíjím. Na začátku jsem se inspirovala ženskými portréty a plastikami. Vyobrazeními starých mistrů. V těchto malbách a plastikách nalézám rozmanitost. Zároveň ji shledávám v květinách. Hledala jsem detail, které jsem později využila při navrhování šperků. První náčrty obsahovaly různé tvary a detaily z přírody. Na tyto kresby jsem reagovala prvními modely šperků. Věděla jsem, že chci pracovat s kovy s dobrými vlastnostmi. Použila jsem obecné kovy měď a mosaz. Tyto kovy jsou dobře tvárné. Z připravených proválcovaných plíšků a z měděné a mosazné kulatiny jsem dále modelovala nejrůznější tvary. Po očištění jsem tyto tvary pájela k sobě. Jednotlivé náhrdelníky vznikaly postupně. Chtěla jsem, aby každý náhrdelník byl jiný, měl svůj vlastní mechanismus, který zároveň drží šperk v jeden celek. Při montáži šperků jsem prováděla povrchové úpravě ve zlaté a úpravu pomocí plamene. Dva šperky jsem nechala v surovém stavu. Některé šperky jsou doplněny o perly. Všech osm šperků/náhrdelníků je zakonzervováno lakem, zároveň součástí šperků jsem etue.
Abstract in different language: My master's thesis is about crafts, beauty, flowers and especially women. I respond to the chosen theme / quotation from Ladislav Sutnar "It seems that the most careful and cultivated craftsmanship is to extinction" and my previous work, which I continue to develop. At first, I was inspired by women's portraits and sculptures, paintings of old masters. In these paintings and sculptures, I find variety. At the same time, I find it in flowers. I was looking for the detail I used later in designing jewellery. The first sketches contained different shapes and details from nature. I responded to these drawings with the first jewellery models. I knew I wanted to work with metals with good properties. I used general metals - copper and brass. These metals are well ductile. From the pre-fabricated sheets and the copper and brass rounds, I modelled many shapes. After the cleansing, I solded these shapes together. Individual necklaces were created gradually. I wanted each necklace to be different, it has its own mechanism, which also holds the jewel in one. After the jewellery was assembled, I made a gold finish and flame treatment. I left the two jewels in the raw state. Some jewels are accompanied by pearls. All eight jewellery / necklaces are preserved with varnish, while the part of the jewels are etui.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Jurusova - diplomova prace.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFView/Open
Jurusova.pdfPosudek oponenta práce454,49 kBAdobe PDFView/Open
Jurusova_0.pdfPosudek vedoucího práce658,69 kBAdobe PDFView/Open
Jurusova_1.pdfPrůběh obhajoby práce400,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.