Title: Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
Other Titles: Supportin measures in distortion of an adult's abilities to act legally
Authors: Vrbata, Martin
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33362
Keywords: občanské právo;podpůrná opatření;předběžné prohlášení;nápomoc při rozhodování;zastoupení členem domácnosti;úmluva osn o právech osob se zdravotním postižením;nesporná řízení.
Keywords in different language: civil law;supportive measures;preliminary statements;advisorship to persons of full age;the representation of a member of the household;the un convention on the rights of persons with disabilities;incontestable judicial proceedings.
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice vybraných podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, konkrétně institutům "Předběžné prohlášení, Nápomoc při rozhodování a Zastoupení členem domácnosti". Práce se věnuje pramenům právní úpravy těchto institutů a mapuje souvislosti vzniku aktuální české právní úpravy v rámci procesu rekodifikace českého soukromého práva. Dále rozebírá jednotlivá podpůrná opatření včetně příslušných druhů soudních řízení a věnuje se problémům a možnostem využití těchto institutů v praxi.
Abstract in different language: The thesis is dedicated to the selected support measures in distortion of an adult's abilities to act legally,namely the institutes preliminary statement to assist in decision-making and representation of members of the household. Thesis deals with the sources of legislation, those institutes and maps the context of the current Czech legislation in the process of re-codification of Czech private law. Further analyzes the various support measures including appropriate kinds of litigation and deals with the problems and possibilities of using these institutes in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Podpurna opatreni pri naruseni schopnosti zletileho pravne jednat, Martin Vrbata, 2017.pdfPlný text práce558,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vrbata.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vrbata.pdfPosudek vedoucího práce955,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vrbata.pdfPrůběh obhajoby práce266 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.