Title: Péče o dítě jako součást rodičovské odpovědnosti
Other Titles: Childcare as part of parental responsibility
Authors: Knoblochová, Lucie
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Spurný Radek, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33373
Keywords: péče o dítě;rodičovská odpovědnost;nejlepší zájem dítěte;rodinné právo;občanský zákoník
Keywords in different language: childcare;parental responsibility;best interest of the child;family law;civile code
Abstract: Diplomová práce se zabývá ústavně zaručeným právem na péči rodičů o dítě podle právní úpravy rodičovské odpovědnosti zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, založeném na Principech evropského rodinného práva. Pojem péče o dítě není přímo definován a může být vykládán v různých souvislostech, což je stěžejním této práce. Práce je zaměřena také na historický vývoj institutu rodičovské odpovědnosti, výchovu dítěte a výchovné metody, osobní styk s dítětem, rozdíly ve výkonu péče o dítě v závislosti na vztahu mezi rodiči. Část je věnována odchylkám soudního řízení týkajícího se nezletilého, s uvedením vybraných typů řízení. Diplomová práce se zabývá tématem ve světle současné rozhodovací tendence soudů, také se zohledněním evropské judikatury.
Abstract in different language: The thesis deals with constitutionally guaranteed right of parents to take care of a child, according to the legislation on parental responsibility enshrined in the Civil Code No. 89/2012, Coll., based on the Principles of European Family Law. The term of childcare is not strictly defined and may be interpreted in many nuances, which is the core of this thesis. The thesis is also focused on the historical progression of the institute of parental responsibility, the raising of a child and educational methods, the personal contact with the child, the differences about the provided childcare depending on relationship between parents. The part of this thesis is dedicated to the deviations of the civil procedure concerning a minor child and the selected types of this issue are mentioned. The thesis deals with the topic in current decision-making tendencies of the courts, taking into account also the European case law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Pece o dite-Lucie Knoblochova.pdfPlný text práce875,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Knoblochova.pdfPosudek vedoucího práce811,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Knoblochova.pdfPosudek oponenta práce874,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Knoblochova.pdfPrůběh obhajoby práce274,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.