Název: Odměňování za právní služby podle advokátního tarifu
Další názvy: The renumeration for a legal services according under the laweyr's fee
Autoři: Nachtigal, Radek
Vedoucí práce/školitel: Spurný Radek, JUDr.
Oponent: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33379
Klíčová slova: advokátní tarif;odměna;advokát;právní služba;advokacie;zastoupení;obhajoba;úkon;náhrada;tarifní hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: lawyer's tariff;reward;attorney at law;legal service;advocacy;representation;defense;act;compensation;tariff value
Abstrakt: Diplomová práce je věnována odměňování advokáta za právní služby podle advokátního tarifu. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které jsou dále členěny na subkapitoly. Po úvodu práce následuje metodika zpracování a stručný historický exkurz do popisované problematiky a představení povolení advokáta. Poté jsou rozebrána jednotlivá ustanovení advokátního tarifu, zejména o smluvní a mimosmluvní odměně. Práce rovněž obsahuje úvahy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is devoted to remuneration of a lawyer for legal services according to the lawyer's tariff. The thesis is divided into individual chapters, which are subdivided into subchapters. After the introduction of the thesis, the methodology of processing and a brief historical excursion follows the described problems and the presentation of a lawyer's permit. Then, the individual provisions of the lawyer's fees, in particular contractual and non-contractual remuneration, are analyzed. The thesis also includes considerations de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Radek Nachtigal.pdfPlný text práce820,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Nachtigal.pdfPosudek oponenta práce528,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Nachtigal.pdfPosudek vedoucího práce911,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Nachtigal.pdfPrůběh obhajoby práce292,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.