Název: Právní úprava společné a střídavé péče v ČR v porovnání s vybranými státy EU
Další názvy: The legal regulation of joint and shared custody in the Czech Republic compared to selected EU countries
Autoři: Paulíny, Anna
Vedoucí práce/školitel: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Oponent: Spurný Radek, JUDr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33380
Klíčová slova: střídavá péče;společná péče;eu;komparace;rodičovská odpovědnost;ústavní soud;belgie;polsko;česká republika;velká británie
Klíčová slova v dalším jazyce: shared custody;joint cusotdy;comparation;constitutional court;parental responsibility;eu;great britain;belgium;poland
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá právní úpravou společné a střídavé péče v České republice ve srovnání s vybranými zeměmi EU (Velká Británie, Belgie a Polsko) Cílem práce je shromáždit současný stav a praktickou funkci společné a střídavé péče v České republice a porovnat je s právní úpravou ve vybraných zemích EU. První kapitola se zabývá prameny práva, druhá se věnuje péčí o dítě v rámci rodičovské zodpovědnosti (část této kapitoly je zaměřena na definici hlavních pojmů jako rodina, dítě a jeho nejlepší zájmy, část je zaměřena na rodičovskou zodpovědnost). Čtvrtá kapitola se věnuje společné a střídavé péči v České republice - od jednotlivých definicí, přes krátkou historii jejich právní úpravy v České republice až po judikaturu Ústavního soudu ČR. Je to právě judikatura Ústavního soudu, která je pro tuto kapitolu rozhodující, neboť poukazuje na vývoj a různé přístupy. Poslední kapitola této práce se zabývá stručným popisem společné a střídavé péče ve vybraných zemích Evropské unie - Velké Británie, Belgie a Polska a jejich srovnání s právními předpisy v České republice. .
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with legal regulation of shared and joint custody in the Czech Republic compared to selected EU countries (Great Britain, Belgium and Poland) The aim of the thesis is to collect the current status and practical function of shared and joint custody in the Czech Republic and to compare them with the legal regulations of selected EU countries. The first chapter deals with the sources of law, the second deals with the care of the child within parental responsibility (part of this chapter focuses on the definition of main terms as family, child and his / her best interests, section on parental responsibility). The fourth chapter deals with shared and joint custody in the Czech Republic - from individual definitions, through a short history of their legal regulation in the Czech Republic to the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic. It is the case law of the Constitutional Court, which is decisive for this chapter, as it points to developments and different approaches. The last chapter of this thesis deals with a brief description of shared and joint custody in selected countries of the European Union - Great Britain, Belgium and Poland and their comparison with the legislation in the Czech Republic. .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomovaprace.pdfPlný text práce912,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Pauliny.pdfPosudek vedoucího práce920,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Pauliny.pdfPosudek oponenta práce868,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Pauliny.pdfPrůběh obhajoby práce261,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.