Title: Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
Other Titles: Compensation for damage caused by a person with dangerous qualities
Authors: Veselý, Tomáš
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33387
Keywords: občanské právo;občanský zákoník;deliktní právo;náhrada škody;osoba s nebezpečnými vlastnostmi;nebezpečné vlastnosti
Keywords in different language: civil law;tort law;civil code;compensation for damage;person with dangerous qualities;dangerous qualities
Abstract: Práce pojednává o náhradě škody způsobené osobou s nebezpečnými vlastnostmi. Ústředním motivem je tedy § 2923 o. z. nazvaný "Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi". Pozornost je věnována i historickým kořenům tohoto ustanovení a zahraniční právní úpravě. Primárně jsou řešeny subjekty v tomto ustanovení. Těmi jsou osoba nebezpečných vlastností a osoba, která se jí ujme. Následně jsou řešeny předpoklady aplikace tohoto ustanovení. Prvním předpokladem je, že je zde osoba, která má nebezpečnou vlastnost. Za druhé, že někdo této osobě poskytne útulek nebo svěří činnost v domácnosti, provozovně nebo jiném podobném místě. Další podmínkou je, že osoba způsobí škodu na tomto místě nebo při této činnosti. Čtvrtou podmínkou je, že osoba poskytující útulek nebo svěřující činnost musí o této nebezpečné vlastnosti vědět. Poslední podmínkou je, že tuto škodu osoba způsobila právě díky své nebezpečné vlastnosti. Značná pozornost je přitom věnována právě pojmu nebezpečných vlastností. Pátá kapitola je věnována řešení problému, zda se jedná o odpovědnost za zavinění nebo objektivní odpovědnost. V další části je řešen vztah mezi osobou nebezpečných vlastností a osobou, která se jí ujme, co se povinnosti k náhradě škody týče. Vzniká mezi nimi solidární povinnost k náhradě újmy. Poslední kapitola se zabývá vztahem § 2923 o. z. k jiným ustanovením občanského zákoníku.
Abstract in different language: The thesis discusses an issue of compensation for damage caused by a person with dangerous qualities. The main motive (topic) of this thesis is article 2923 o. z. called "Damage caused by a person with dangerous qualities". Attention is also paid to the history of this article and foreign legislation. Primarily, it is necessary to deal with a subject in article 2923 o. z. The subject is the person with dangerous qualities and the person, who assumes care for the person with dangerous qualities. The next chapter solves the conditions for using article 2923 o. z. The first condition is an existence of the person with dangerous qualities. The second is that someone providing a person with dangerous quality with shelter, although the person does not urgently need one, or entrusting him or her with a particular activity, whether in a home, establishment or similar place. The next one is that damage has to be caused to another in such a place or during such activity. The fourth condition is knowledge of dangerous properties. The last condition is that damage has to be caused as a result of the dangerous qualities of such a person. The fifth chapter deal with a problem if the person has the duty to pay damages regardless of his fault. Next chapter is focused on duty to jointly and severally provide compensation for the damage. The last chapter deals with the relation between article 2923 o. z. and other articles of the Civil Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Na_hrada s_kody zpu_sobena_ osobou s nebezpec_ny_mi vlastnostmi.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vesely.pdfPosudek oponenta práce598,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vesely.pdfPosudek vedoucího práce746,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vesely.pdfPrůběh obhajoby práce272,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.