Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMaderová, Dominika
dc.contributor.refereeWipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
dc.date.accepted2018-5-24
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:27Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73809
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33395
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o odvolacím řízení v českém civilním procesu se zaměřením na sporná řízení. Popisuje obecně institut odvolání a dále průběh odvolacího řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tato diplomová práce je rozdělena celkem do šesti kapitol a skládá se z úvodu, čtyř hlavních kapitol a závěru. První hlavní kapitola se stručně věnuje obecné charakteristice opravných prostředků a opravným systémům. Druhá hlavní kapitola se člení na další podkapitoly a zabývá se institutem odvolání jako řádného opravného prostředku. Třetí hlavní kapitola se věnuje meritu této diplomovépráce- odvolacímu řízení. Tato kapitola je také členěna na další podkapitoly, které se zaměřují na řízení u soudu prvního stupně po podání odvolání, odvolací řízení před odvolacím soudem, způsoby rozhodnutí odvolacího soudu, náklady řízení a stručně na odvolací řízení podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Poslední hlavní kapitolu tvoří úvahy de lege ferenda, které obsahují mé vlastní názory na to, jak by se měly zlepšit právní předpisy a jejich aplikace v souvislosti s odvoláním a odvolacím řízením. Tato kapitola se také stručně věnuje věcnému záměru řádných opravných prostředků nového civilního řádu soudního, který by měl nahradit stávající občanský soudní řád.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodvolánícs
dc.subjectodvolací řízenícs
dc.subjectřádný opravný prostředekcs
dc.subjectobčanský soudní řádcs
dc.subjectcivilní soudní řízenícs
dc.subjectneúplná apelacecs
dc.subjectúplná apelacecs
dc.subjectcivilní sporné řízení.cs
dc.titleOdvolací řízenícs
dc.title.alternativeAppeal proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the appeal proceedings in the Czech civil procedure focusing on the disputed proceedings. It describes in general the appeal institute and the course of the appeal proceedings pursuant to Act No. 99/1963 Coll., The Code of Civil Procedure, as amended. This diploma thesis is divided into six chapters and consists of an introduction, four main chapters and a conclusion. The first main chapter deals briefly with the general characteristics of remedies and correction systems. The second main chapter is divided into other subchapters and deals with the appeal as an ordinary remedy. The third main chapter deals with the merit of this diploma thesis - the appeal procedure. This chapter is also subdivided into other subchapters focusing on the procedure before the court of first instance after the appeal has ben given, the appeal proceedings before the appellate court, the ways of the appeal court's decision, the costs of the proceedings, and briefly the appeal proceedings under Act No. 292/2013 Coll. on special judicial proceedings. The last chapter is then de lege ferenda considerations, which contains my own views on how to improve legislation and its application in relation to appeals and appeal proceedings. This chapter also briefly addresses the substantive intent of the ordinary remedies of the new Civil Code, which should replace the existing Code of Civil Procedure.en
dc.subject.translatedappealen
dc.subject.translatedappeal proceedingsen
dc.subject.translatedordinary remedyen
dc.subject.translatedcode of civil procedureen
dc.subject.translatedcivil proceedingsen
dc.subject.translatedincomplete appealen
dc.subject.translatedcomplete appealen
dc.subject.translatedcivil contentious proceedings.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_1.pdfPlný text práce950,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Maderova.pdfPosudek vedoucího práce924,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Maderova.pdfPosudek oponenta práce620,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Maderova.pdfPrůběh obhajoby práce296,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.