Title: Marketing vybrané maloobchodní firmy
Other Titles: Marketing of chosen retail company
Authors: Bláhová, Martina
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Chlopčík Tomáš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33407
Keywords: marketing;marketingový mix;marketingové nástroje;maloobchod
Keywords in different language: marketing;marketing mix;marketing tools;retail
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na využívání marketingových nástrojů v maloobchodu, konkrétně ve společnosti Penny Market. Práce je rozdělena do dvou základních částí teoretické a praktické. V teoretické části autorka definuje marketing a popisuje marketingový mix maloobchodu. V praktické části je stručně charakterizována vybraná firma. Podstatná část praktické části je zaměřena využívání marketingovým nástrojů ve vybrané společnosti. Efektivita využívání marketingových nástrojů je zhodnocena pomocí dotazníku. V závěrečné části jsou navrhnuty doporučení, které by mohly zlepšit využívání marketingových nástrojů ve společnosti Penny Market.
Abstract in different language: This Diploma thesis is targeted on use of marketing tools in retail, concretely in retail of the company Penny Market. The thesis is divided into two basic parts theoretical and practical. In the theoretical part the author defines marketing and describes marketing mix of retail. In practical part is briefly described the chosen company. The main part of the thesis is focused on the use of marketing tools in the chosen company. The effectiveness of used marketing tools is evaluated through the questionnaire. In the final part there are proposed recommendations that could improve used marketing tools in the Penny Market company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blahova Martina.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_v.pdfPosudek vedoucího práce543,88 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_o.pdfPosudek oponenta práce584,98 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_p.pdfPrůběh obhajoby práce295,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.