Title: Plán marketingové komunikace vybraného subjektu
Other Titles: Marketing communication plan of the Business Center
Authors: Kovaříková, Alena
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33420
Keywords: marketingová komunikace;komunikační mix;marketingový plán;podpora podnikání;podnikatelské vzdělávání
Keywords in different language: marketing communication;communication mix;marketing plan;entrepreneurship support;entrepreneurial education
Abstract: Cílem předložené práce je navržení plánu marketingové komunikace Centra podnikání. Nejprve zde jsou vymezeny pojmy jako marketingová komunikace, komunikační mix či marketingový plán. Poté je Centrum podnikání stručně představeno a vymezena je také jeho činnost. Pro splnění cíle práce je zanalyzována předchozí marketingová komunikace této organizace, dalším krokem je realizace výzkumu mezi studenty. Ten byl proveden formou dotazníkového šetření a skupinového dotazování. Na základě zjištěných poznatků jsou navržena doporučení a plán marketingové komunikace Centra podnikání.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to propose a marketing communication plan of the Business Center. Firstly, there are definitions of marketing communication, communication mix and marketing plan. Then, the Business Center is briefly introduced and its activity is also defined. In order to achieve the aim of the thesis, the previous marketing communication of this organization is analyzed, the next step is the realization of research among students. This was done by means of questionnaire survey and focus groups. On the basis of the findings are designed recommendations and marketing communication plan of the Business Center.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plan marketingove komunikace Centra podnikani.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_v.pdfPosudek vedoucího práce694,76 kBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_o.pdfPosudek oponenta práce545,11 kBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce195,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.