Title: Komparace marketingové komunikace univerzit na sociálních sítích a jejich brand management
Other Titles: Comparison of marketing communications of universities on social networks and their brand management
Authors: Kuželíková, Michaela
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33423
Keywords: marketing;marketingová komunikace;sociální sítě;facebook;vysoké školy
Keywords in different language: marketing;marketing communication;social networks;facebook;universities
Abstract: Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného vzorku vysokých škol Visegrádské čtyřky na sociální síti Facebook. Teoretická část sleduje základní stanoviska v oblasti marketingu na internetu a marketingové komunikace vysokých škol na sociálních sítích. V empirické části je provedena kvantitativní a kvalitativní analýza. Kvantitativní analýza je zaměřena na analýzu dat získaných prostřednictvím analytického nástroje společnosti Socialbakers s využitím vhodných prostředků pro jejich komparaci. Kvalitativní část se zabývá nejúspěšnějšími příspěvky univerzit ve sledovaném období spolu s jejich detailním rozborem, osobním názorem autorky a doporučením.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on marketing communication of selected group of universities in Visegrad group on social network Facebook. Theoretical part describes the main issues in marketing on the internet and university marketing on social networks. There are quantitative and qualitative analysis in the empirical part of the thesis. The quantitative analysis is focused on data analysis obtained thanks to Socialbakers analytic tool. The qualitative part complies with the most sucessfull universities posts in the given period together with their detailed description, self opinion of the author and her recommendation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kuzelikova_Michaela.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_v.pdfPosudek vedoucího práce691,89 kBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_o.pdfPosudek oponenta práce465,87 kBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce166,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.