Title: Návrh optimalizace systému vzdělávání v podniku
Other Titles: Proposal for optimization of education system in a company
Authors: Kvantová, Michaela
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33424
Keywords: výcvik a vzdělávání zaměstnanců;kompetence;kompetenční model;vzdělávací program
Keywords in different language: employee training and education;competence;competency model;educational program
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá oblastí výcviku a vzdělávání zaměstnanců ve společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Jejím cílem je vytvořit návrh vzdělávacího programu pro klíčovou skupinu zaměstnanců, který podpoří efektivnost vzdělávacího systému společnosti. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Obsahem prvních čtyř kapitol je teoretický podklad pro praktickou část práce. V páté kapitole je představena vybraná společnost. Šestá kapitola se věnuje popisu systému vzdělávání a procesu vzdělávání ve společnosti. Sedmá kapitola obsahuje identifikaci vybrané klíčové skupiny zaměstnanců a posouzení její připravenosti, u které je hodnocena úroveň kompetencí. Poslední, osmá, kapitola je určena pro zpracování návrhu vzdělávacího programu pro identifikovanou klíčovou skupinu zaměstnanců, který povede k dosažení strategických cílů a zefektivnění systému vzdělávání společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the field of employee training and education at the company LASSELSBERGER, s.r.o. Its aim is to create proposal of educational program of a key group of employees which support efficiency of educational system of the company. The thesis is divided to the eight chapters. Content of the first four chapters is theoretical base for practical part of this thesis. At the fifth chapter is the chosen company introduced. The sixth chapter is dedicated to the description of the educational system and the process of education at the company. The seventh chapter includes identification of the chosen key group of employees and its evaluation of preparedness based on measuring level of their competencies. The last eighth chapter is given to design of proposal of educational program leading to the achievement of the strategic goals and the efficiency improvement of educational system at the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kvantova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Kvantova_v.pdfPosudek vedoucího práce656,97 kBAdobe PDFView/Open
Kvantova_o.pdfPosudek oponenta práce561,15 kBAdobe PDFView/Open
Kvantova_p.pdfPrůběh obhajoby práce288,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.