Title: Marketingový plán vybrané organizace
Other Titles: Marketing plan of selected organization
Authors: Skřivan, Lukáš
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33437
Keywords: marketing;marketingový plán;organizace;události
Keywords in different language: marketing;marketing plan;organization;events
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu vybrané organizace. Úvodní částí marketingové plánu bylo představení organizace. Dále byly analyzovány vnitřní a vnější faktory. Tyto faktory byly podrobeny SWOT analýze, která je podkladem pro zacílení služby na trh. Služba je detailně popsána v marketingovém mixu. Na tomto základě jsou vytvořeny akční plány organizace. Závěrečnou částí práce jsou návrhy, které vychází z marketingového plánu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on proposal of marketing plan of selected organization. The introductory part of thesis was about presentation of chosen organization. Afterward internal and external factors were analysed. These factors have been subjected to a SWOT analysis that is the basis for targeting the service to the market. The service is described in detail in the marketing mix. On this basis, the organization's action plans are created. The final part of the thesis are the proposals based on the marketing plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SKRIVAN_LUKAS_2018.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Skrivan_v.pdfPosudek vedoucího práce618,73 kBAdobe PDFView/Open
Skrivan_o.pdfPosudek oponenta práce557,16 kBAdobe PDFView/Open
Skrivan_p.pdfPrůběh obhajoby práce177,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.