Název: Stranický systém Irské republiky
Další názvy: Party System in the Republic of Ireland
Autoři: Stauber, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3344
Klíčová slova: stranické systémy;politické strany;Irská republika;konfliktní linie;ideologické dimenze;Fianna fáil;Fine gael;Labouristická strana;Sinn féin;Progresivní demokraté
Klíčová slova v dalším jazyce: party systems;political parties;Republic of Ireland;cleavages;dimensions of ideology;Fianna fáil;Fine gael;Labour party;Sinn féin;Progressive democrats
Abstrakt: Irský stranický systém je v současné komparativní politologii často považován za případ sui generis. Použitím teorie konfliktních linií se text pokouší ukázat některé problematické body tohoto předpokladu. Text je rozdělen do tří částí. V první části stručně shrnuje vývoj teorie konfliktních linií. Ve druhé části se zaměřuje na strukturální změny, kterými prošla irská společnost v průběhu dvacátého a dvacátého prvního století v kontextu jednotlivých konfliktních linií. Poslední část se zabývá popisem relevantních politických stran z pohledu jejich historického vývoje, sebeidentifikace a prosazovaných politik. Základní rámec pro analýzu případu je odvozen od kategorií ideologických dimenzí navržených Arendem Lijphartem, který se zaměřil na popis vztahů mezi politickými stranami a společenskými skupinami těmito stranami zastupovanými. Při zohlednění těchto faktorů dochází práce k závěru, že určitá zvláštnost irského stranického systému mnohem více vychází z odlišné sebeidentifikace hlavních politických stran působících ve stranickém systému, než by byla důsledkem stratifikace společnosti odlišné od společností v rozvinutých průmyslových demokraciích.
Abstrakt v dalším jazyce: Irish party system is widely considered as a case sui generis in contemporary comparative political science. Using theoretical concept of cleavages the article tries to examine certain problematic points of this presumption. The text is devided into three parts. In the first part it provides an introduction to the development of cleavages theory. In the second part it focuses on structural changes experienced by Irish society during the twentieth and the twenty-first century in the context of socio-economic, centre-periphery, church-state and rural-urban cleavages. Finally, in the third part it describes relevant political parties in terms of their historical developement, self-identification and policy. Basic framework for the analysis is derived from categories of ideological dimensions suggested by Arend Lijphart, who describes mutual relations between political parties and social strata of whose the political parties declare to be the representatives. Considering this, the article is concluded by the claim that phenomenon of ?Irish uniqueness? is far more associated with different self-identification of the main political parties in the party system than by consequence of society stratification which would be different from societies in advanced industrial democracies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jakub Stauber_2012.pdfPlný text práce332,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stauber_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,44 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Stauber_OPO.docxPosudek oponenta práce41,43 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Stauber.pdfPrůběh obhajoby práce319,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.