Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorChlupáčová, Markéta
dc.contributor.refereeJakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:44Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:27:44Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74845
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33447
dc.description.abstractPráce je zaměřena na analýzu a zhodnocení jednotlivých vlivů okolí působících na činnost bank na českém území. Součástí je také zjišťování preferencí českých spotřebitelů v oblasti bankovních služeb. První část práce je zaměřena teoreticky, obecně vymezuje bankovní sektor a jeho okolí, definuje analýzu marketingového prostředí, její jednotlivá členění a typy. Obsaženy jsou i teoretické náležitosti designu výzkumu. V druhé, prakticky zaměřené části práce, je nejprve analyzováno marketingové prostředí bankovního sektoru. Jako jednotlivé analýzy k popisu prostředí jsou využity PEST analýza, analýza strategických skupin a rozšířený marketingový mix. Praktická část obsahuje i dotazníkové šetření, zaměřující se na zjištění preferencí českých spotřebitelů v oblasti bankovních služeb. Výsledky jednotlivých analýz slouží ke zhodnocení dosavadní činnosti zkoumaného sektoru služeb, zda naplňuje očekávání spotřebitelů a jsou navržení doporučení na zlepšení v oblasti marketingu a managementu.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbankovní sektorcs
dc.subjecttrendy v bankovnictvícs
dc.subjectmarketingová analýzacs
dc.subjectpest analýzacs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectspotřebitelcs
dc.titleVýzvy a specifika managementu a marketingu v bankovnictvícs
dc.title.alternativeChallenges a specifics of management and marketing in bankingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy thesis focuses on the analysis and evaluation of particular environmental impacts, which affect bank activities in the area of the Czech Republic. Preferences detection of czech consumers in the area of banking services is also included. The first part of this thesis is theoretical, in general, it defines bank sector and it's surroundings. It also defines analysis of marketing background, it's individual partitioning and types. It also contains theoretical design relevances of research. In the second, practically focused part, is firstly analyzed the marketing surroundings of banking sectors. The PEST analysis, analysis of strategic groups and enlarged marketing mix were used as a particular analysis for the description of the environment. The practical part contains questionnaire which focus on finding preferences of czech consumers in the area of banking services. Particular analysis results are used for evaluation of present actions of researched sector of services, if it fulfills consumers' expectations and after that recommendations are suggested for improvement in the marketing and management.en
dc.subject.translatedbanking sectoren
dc.subject.translatedtrends in bankingen
dc.subject.translatedmarketing analysisen
dc.subject.translatedpest analysisen
dc.subject.translatedcompetitionen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedconsumeren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Chlupacova.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Chlupacova_v.pdfPosudek vedoucího práce850,53 kBAdobe PDFView/Open
Chlupacova_o.pdfPosudek oponenta práce546,96 kBAdobe PDFView/Open
Chlupacova_p.pdfPrůběh obhajoby práce263,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.