Title: Výzvy a specifika managementu a marketingu v bankovnictví
Other Titles: Challenges a specifics of management and marketing in banking
Authors: Chlupáčová, Markéta
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Jakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33447
Keywords: bankovní sektor;trendy v bankovnictví;marketingová analýza;pest analýza;konkurence;marketingový mix;spotřebitel
Keywords in different language: banking sector;trends in banking;marketing analysis;pest analysis;competition;marketing mix;consumer
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení jednotlivých vlivů okolí působících na činnost bank na českém území. Součástí je také zjišťování preferencí českých spotřebitelů v oblasti bankovních služeb. První část práce je zaměřena teoreticky, obecně vymezuje bankovní sektor a jeho okolí, definuje analýzu marketingového prostředí, její jednotlivá členění a typy. Obsaženy jsou i teoretické náležitosti designu výzkumu. V druhé, prakticky zaměřené části práce, je nejprve analyzováno marketingové prostředí bankovního sektoru. Jako jednotlivé analýzy k popisu prostředí jsou využity PEST analýza, analýza strategických skupin a rozšířený marketingový mix. Praktická část obsahuje i dotazníkové šetření, zaměřující se na zjištění preferencí českých spotřebitelů v oblasti bankovních služeb. Výsledky jednotlivých analýz slouží ke zhodnocení dosavadní činnosti zkoumaného sektoru služeb, zda naplňuje očekávání spotřebitelů a jsou navržení doporučení na zlepšení v oblasti marketingu a managementu.
Abstract in different language: My thesis focuses on the analysis and evaluation of particular environmental impacts, which affect bank activities in the area of the Czech Republic. Preferences detection of czech consumers in the area of banking services is also included. The first part of this thesis is theoretical, in general, it defines bank sector and it's surroundings. It also defines analysis of marketing background, it's individual partitioning and types. It also contains theoretical design relevances of research. In the second, practically focused part, is firstly analyzed the marketing surroundings of banking sectors. The PEST analysis, analysis of strategic groups and enlarged marketing mix were used as a particular analysis for the description of the environment. The practical part contains questionnaire which focus on finding preferences of czech consumers in the area of banking services. Particular analysis results are used for evaluation of present actions of researched sector of services, if it fulfills consumers' expectations and after that recommendations are suggested for improvement in the marketing and management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Chlupacova.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Chlupacova_v.pdfPosudek vedoucího práce850,53 kBAdobe PDFView/Open
Chlupacova_o.pdfPosudek oponenta práce546,96 kBAdobe PDFView/Open
Chlupacova_p.pdfPrůběh obhajoby práce263,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.