Název: Vyvlastnění
Další názvy: Expropriation
Autoři: Čapková, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33451
Klíčová slova: vyvlastnění;vlastnické právo;účel vyvlastnění;vyvlastňovací řízení;zákon o vyvlastnění
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation;property rights;the purpose of the expropriation;expropriation proceeding;the expropriation act
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na pojem vyvlastnění a jeho historický kontext. V úvodu od sebe odlišuje pojmy konfiskace, znárodnění a vyvlastnění. Následně jsou uvedeny prameny práva k této problematice (zejména zákon o vyvlastnění). Třetí část práce je věnována podmínkám pro vyvlastnění, jako například pojmu veřejný zájem, náhrada za vyvlastnění, a další. V práci najdeme také vymezení vyvlastňovacího řízení včetně vysvětlení pojmů vyvlastňovací úřad, vyvlastnitel a vyvlastňovaný. V závěru práce je porovnána česká a německá právní úprava vyvlastnění, a to jak z obsahového hlediska, tak z pohledu pramenů práva této problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the concept of expropriation and its historical context. The introduction distinguishes terms of confiscation, nationalisation and expropriation, followed by the sources of law related to this subject (in particularly the Expropriation Act). The third part of the thesis is dedicated to the conditions for expropriation, for example the notion of public interest, compensation for expropriation, and others. The thesis also includes the definition of expropriation proceedings as well as explanation of terms, such as expropriation authority, expropriator and expropriated person. The conclusion compares Czech and German legislation on expropriation, both in terms of content and sources of law related to this subject.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vyvlastneni_Capkova (1).pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce571,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce583,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce335,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.