Název: Příspěvková organizace
Další názvy: Contributory organisation
Autoři: Dolejšová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33460
Klíčová slova: neziskový sektor;neziskové organizace;prospěšnost;příspěvkové organizace;zřizovatelé;majetek a financování příspěvkových organizací;transformace divadel
Klíčová slova v dalším jazyce: nonprofit sector;nonprofit organization;utility;funded organizations;founders;property and financing of funded organizations;transformation of theaters
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení základních pojmů týkajících se neziskové sektoru a poznání systému neziskového sektoru. Dále je v ní rozbor příspěvkových organizací, které jsou neziskovými veřejnoprávními organizacemi mající poslání veřejně prospěšné činnosti. V první teoretické části mé bakalářské práce uvádím například definice neziskovosti, prospěšnosti a dobrovolnictví. Cílem práce je také vymezení neziskového sektoru a pochopení funkcí neziskových organizací, toho proč v České republice neziskové organizace fungují a jaké typy neziskových organizací u nás máme. Příspěvkovým organizacím konkrétněji je věnována druhá, teoretická, část mé práce. V této části jsou obsaženy kapitoly základní charakteristika příspěvkových organizací a jejích zřizovatelů, ale také především charakteristika majetku a hospodaření včetně způsobu financování příspěvkových organizací. Jedna samostatná kapitola je věnována shrnutí právní úpravy příspěvkových organizací v České republice. Pro kompletnost je zde i kapitola zaměřená na účetnictví příspěvkových organizací. Poslední, částečně praktickou, částí je krátká charakteristika transformace pražských divadel. Práce poskytuje základní teoretický pohled na neziskový sektor a příspěvkové organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on definition of basic concepts related to nonprofit sector and getting to know the system of nonprofit sector. Futhermore there is an analysis of funded organizations, which are nonprofit public law organizations on mission of publicly beneficial activity. In the first theoretical part of my bachelor thesis, I present for example definition of nonprofit, utility and voluntarily activities. The goal of my thesis is to define the nonprofit sector and understanding functions of nonprofit organizations, why they operate in Czech republic and what kind of nonprofit organizations are here (In Czech republic). Funded organizations in particular are presented in second, theoretical part of my thesis. In this part, I included chapters with basic characteristics of funded organizations and their founders, but also and most important characteristic of property and management including ways of financing funded organizations. One whole chapter is dedicated to summarizing of legislations of funded organizations in Czech republic. To make this complete, there is also chapter focused on accounting of funded organizations. Last, partly practical part is short characteristic of transformation of Prague theaters. Thesis provides basic theoretical view of nonprofit sector and funded organizations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC prace Dolejsova.pdfPlný text práce881,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce593,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce354,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33460

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.