Title: Poslání neziskového sektoru v současné společnosti
Other Titles: The function of the non-profit sector in a current society
Authors: Šimková, Matylda
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33477
Keywords: neziskový sektor;spolek;nadace;nadační fond;ústav;obecně prospěšná společnost;třetí sektor;občanská společnost
Keywords in different language: non-profit sector;association;foundation;foundation fund;institute;public benefit company;third sector;civil society
Abstract: Bakalářská práce se zabývá neziskovým sektorem v České republice a jeho posláním jak z hlediska právního oboru, tak i praktického fungování. Pozornost je věnována právnickým osobám spolek, nadace a nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost, u nichž je sledován vliv historické vývoje a současné právní prameny na jejich dnešní fungování a potřebnost. Druhá část práce se věnuje praktickému fungování zejména malých neziskových organizací. Výsledkem práce je snaha o zodpovězení základní otázky jaké má poslání neziskový sektor v současné společnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the non-profit sector in the Czech Republic and its mission from the point of view of legal field as well as practical operation. Attention is paid to legal entities of the association, foundation and foundation fund, institute and public benefit society, which monitor the influence of historical development and current legal sources on their current functioning and necessity. The second part deals with the practical functioning of small non-profit organizations in particular. The result of the thesis is the effort to answer the basic question of the function of the non-profit sector in contemporary society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Matylda_Simkova.PDFPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Simkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce539,09 kBAdobe PDFView/Open
Simkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce652,02 kBAdobe PDFView/Open
Simkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce331,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.