Název: Pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance
Další názvy: Working condition and its impact on employee productivity
Autoři: Vašáková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Sequensová Helena, Mgr.
Oponent: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33481
Klíčová slova: pracovní podmínky;pracovní výkon;pracovní prostředí;motivace;spokojenost;pracovní podmínky hasičů.
Klíčová slova v dalším jazyce: working conditions;work performance;work environment;motivation;satisfaction;work conditions of fire fighters.
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřená na pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje vybraným historickým událostem ovlivňující vývoj pracovních podmínek a zároveň také současné legislativě upravující danou problematiku. Dále je práce věnována faktorům utvářející pracovní prostředí a pracovní výkon. Vzhledem k praktické část se práce věnuje také pracovním podmínkám hasičů. V praktické části je aplikováno vlastní dotazníkové šetření na hasičské stanici Košutka v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on working conditions and their influence on employee's performance. The theoretical part of this thesis deals with chosen historical aspects which influenced development of working conditions, as well as it mentions the contemporary legislation that pays attention to these problems. It defines factors which influence working conditions and working performance. Due to the practical part it also deals with chosen working conditions of fire fighters. In the practical part, questionnaire survey, done at the fire station Košutka in Pilsen, is applied. It aims to find out if the members of fire brigade are satisfied with working conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vasakova - pracovni podminky a jejich vliv na vykon zamestnance.pdfPlný text práce824,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasakova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce475,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasakova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce944,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasakova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce323,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.