Title: Manažerské dovednosti - kompetence manažera (vedoucího pracovníka) ve veřejné správě
Other Titles: Management skills - competencies of manager (managing employee) in public administration
Authors: Roubin, Dominik
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33488
Keywords: veřejná správa;manažer;manažerské kompetence a dovednosti;osobnost
Keywords in different language: public administration;manager;managerialcompetencies and skills;personality
Abstract: Tato práce se zabývá specifickými atributy činnosti managementu ve veřejné správě, zejména v rámci ekonomických procesů. Největší pozornost práce věnuje manažerským funkcím, kompetencím a dovednostem, z nichž konkrétně se zaobírá řízením, plánováním, organizováním, výběrem a rozmisťováním pracovníků, delegováním, vedením lidí, kontrolou a komunikací. V další kapitole je rozebrána osobnost manažera a její aspekty, kterou mají vliv na manažerskou činnost, jako je autorita, charakter, nebo self-management. V poslední velké kapitole se práce věnuje problémových osobnostem na manažerských postech, tomu čím jsou charakteristické, jak předcházet jejich přijetí, nebo jak se proti nim v zaměstnání bránit.
Abstract in different language: This work engages in special attributes of activities of management in public administration, particularly in economic process. The bigges tattention is given to managerial competencies, functions and skills, from them the work includes leading, planning, organize, choice of employees, delegation, manage people, kontrol and communication. In next chapter are informations about personality of manager and parts like autority, charakter and selfmanagement, that all have influence on managerial actvitiy. In last big charter the work talk about troubled personalities in management, their characteristic, how prevent their acceptance or how to defend before them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RoubinBP2018.pdfPlný text práce565,3 kBAdobe PDFView/Open
Roubin - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce500,25 kBAdobe PDFView/Open
Roubin - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce499,71 kBAdobe PDFView/Open
Roubin - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce328,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.