Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Rataj, Martin
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33492
Keywords: vyvlastnění;vyvlastňovací řízení;veřejný zájem;účel vyvlastnění;vlastnické právo;náhrada;právní předpis;pozemek
Keywords in different language: expropriation;expropriation proceeding;the public interest;the purpose of the expropriation;the right of ownership;compensation;land;legislation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá platnou právní úpravou vyvlastnění v České republice, a to jak z hlediska obecných hmotněprávních podmínek vyvlastnění včetně náhrady za odnětí nebo omezení práv, tak i z hlediska zvláštních zákonů , obsahujících účely vyvlastnění. Věnuje se i odlišnostem vyvlastňovacího procesu a poukazuje na některé problémy v souvislosti s vyvlastněním.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the valid legal regulation of expropriation in the Czech Republic, both in terms of general substantive conditions of expropriation including compensation for the revocation or limitation of rights, as well as in terms of special laws containing the purpose of expropriation. It is also dedicated to the disparities of the expropriation process and points to some issues related with expropriation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Rataj verze Pdf (2).pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Rataj - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce350,62 kBAdobe PDFView/Open
Rataj - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce700,47 kBAdobe PDFView/Open
Rataj - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce700,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.