Title: Podnikání malých a středních podniků v obchodě
Authors: Veseláková, Lucie
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33543
Keywords: podnikání;malé a střední podniky;obchod;maloobchod;marketingový mix;marketingové nástroje
Keywords in different language: enterpreneurship;small and medium-sized businesses;marketing mix;trade;retail;marketing tools
Abstract: Předmětem předkládané bakalářské práce "Podnikání malých a středních podniků v obchodě" jsou aspekty podnikání v prostředí maloobchodu. Významná část práce se věnuje analyzování marketingových nástrojů firmy Drogerie Vespa. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti podnikání, obchodu, marketingu maloobchodu a logistiky. V praktické části je představena firma Drogerie Vespa, její vznik a vývoj. Nejobsáhlejší část práce tvoří marketingové nástroje využívané v prostředí prodejny firmy. Součástí praktické části je také popis materiálových a informačních toků probíhajících ve vybrané firmě. Dále jsou v práci provedeny dvě marketingové analýzy SWOT analýza posuzující vnější a vnitřní prostředí podniku a Porterův model pěti sil, který se zaměřuje na vlivy externího prostředí. Hlavním výstupem práce jsou návrhy a opatření, jejichž realizací by mohlo být dosaženo zlepšení atraktivity a postavení firmy na trhu.
Abstract in different language: This bachelor thesis "Small and Medium-sized Businesses and their enterpreneurship in trade" is focused on aspects of business in a retail environment. A considerable part solves the analysis of the marketing tools of Drogerie Vespa company. The theoretical part defines the basic concepts of business, trade, retail marketing and logistics. The practical part introduces the company Drogerie Vespa, its origin and development. The most extensive part of this work consists marketing tools used in the company's shop environment. Component of the practical part is also a description of material and information flows ongoing in the selected company. There are also two marketing analysis SWOT analysis assessing the external and internal environment of the company and Porter's model of five forces that focuses on the external environment. The main output of the thesis is the proposals and measures, the realization of which could be achieved by improving of the marketing attractiveness and position of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - portal.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Veselakova_v.pdfPosudek vedoucího práce583,33 kBAdobe PDFView/Open
Veselakova_o.pdfPosudek oponenta práce591,36 kBAdobe PDFView/Open
Veselakova_p.pdfPrůběh obhajoby práce211,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.