Title: Služby cestovního ruchu Nepomucka jako významný prvek v nabídce destinace
Other Titles: The tourism services of Nepomuk region as an important element of the destination offer
Authors: Voráčková, Lenka
Advisor: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33544
Keywords: cestovní ruch;služby cestovního ruchu;analýza nabídky služeb cestovního ruchu;nepomucko
Keywords in different language: tourism;tourism services;analysis of tourism services offer;nepomuk region
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovního ruchu na Nepomucku s cílem navrhnout opatření ve zlepšení nabídky těchto služeb v regionu. Teoretická část práce představuje úvod do problematiky cestovního ruchu a zejména služeb cestovního ruchu, kde jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem. Praktická část práce je zaměřena na základní charakteristiku a popis služeb cestovního ruchu v mikroregionu Nepomucko. Pro analýzu služeb cestovního ruchu a jejich spokojenosti v dané oblasti byla vybrána metoda dotazníkového šetření. Závěrečná část práce obsahuje konkrétní návrhy zlepšujících opatření ve službách cestovního ruchu, které byly učiněny v návaznosti na předchozí části práce.
Abstract in different language: The theme of presented bachelor thesis is dedicated to analysis of tourism services in Nepomuk region with the aim to suggest steps for improving the service offer in the region. The theoretical part of the thesis introduces the issue of tourism and tourism services in particular, it explains basic terms related to the theme of the thesis. The practical part focuses on the basic characteristics and description of tourism services in Nepomuk region. The method of questionnaire survey was selected for the analysis of tourism services and their satisfaction in the given area. The final part of the thesis consists of the specific suggestions for improving the level of tourism services, which were made in the connection with the previous part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vorackova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Vorackova_v.pdfPosudek vedoucího práce825,85 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova_o.pdfPosudek oponenta práce609,39 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova_p.pdfPrůběh obhajoby práce207,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.