Title: Návrhy pro zefektivnění marketingové komunikace vybraného podniku
Other Titles: Proposals to improve marketing communication processes in an enterprise
Authors: Zákružná, Veronika
Advisor: Fajfrová Karolína, Ing.
Referee: Zelenka Lenka, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33546
Keywords: marketingová komunikace;komunikační mix;koktejlový bar;on-line komunikace;události
Keywords in different language: marketing communication;communication mix;cocktail bar;on-line communication;events
Abstract: Hlavním cílem této práce je zpracovat návrhy pro zefektivnění marketingové komunikace Amigos Cocktail & Music baru. Toho je dosaženo naplněním třech dílčích cílů: zpracováním teoretického úvodu k problematice marketingové komunikace, marketingového výzkumu a analýz vnějšího prostředí; analýzou prostředí podniku; analýzou současné marketingové komunikace podniku provedené pomocí třech výzkumných metod osobním rozhovorem, vlastním pozorováním a dotazníkovým šetřením. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou, jenž na sebe navazují. Nejprve je zpracován teoretický úvod k dané problematice. Teoretická část vymezuje pojmy jako marketing, marketingový mix, marketingovou komunikaci, popisuje všechny složky komunikačního mixu včetně trendů, zabývá se i marketingovým výzkumem a analýzami vnějšího prostředí. Praktická část využívá poznatků z části teoretické a nejprve analyzuje prostředí podniku, poté jeho celý stávající komunikační mix prostřednictvím osobního rozhovoru s majitelem podniku, vlastního pozorování a dotazníkového šetření. Na základě provedené analýzy jsou vytvořeny návrhy a další doporučení, které mají přispět k celkovému zefektivnění současné marketingové komunikace podniku.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to elaborate proposals to improve marketing communication of the Amigos Cocktail & Music bar. This is achieved by fulfilling the three partial objectives: by elaborating a theoretical introduction on marketing communication, marketing research and analysis of the external environment; by analyzing the business environment of the company; by analyzing the current marketing communication of the company through three research methods - personal interview, own observation and questionnaire survey. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical, which are connected to each other. At first, the theoretical introduction to the problem is elaborated. The theoretical part defines concepts such as marketing, marketing mix, marketing communication, describes all components of the communication mix including trends, deals with marketing research and analyses of the external environment. The practical part uses knowledge from the theoretical part and first analyses the environment of the company, then its entire communication mix through a personal interview with the owner of the company, own observation and questionnaire survey. On the basis of the analysis made, suggestions and other recommendations are created to contribute to the overall improvement of the current communication of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zakruzna.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Zakruzna_v.pdfPosudek vedoucího práce623,47 kBAdobe PDFView/Open
Zakruzna_o.pdfPosudek oponenta práce560,44 kBAdobe PDFView/Open
Zakruzna_p.pdfPrůběh obhajoby práce190,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.