Title: Analýza možností pro eliminaci sezonnosti v konkrétním podniku cestovního ruchu.
Other Titles: Analysis of possibilities for elimination of seasonality in a selected tourism company.
Authors: Kelešová, Miroslava
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33550
Keywords: cestovní ruch;sezonnost;hotelnictví;obsazenost
Keywords in different language: tourism;seasonality;hotel industry;occupancy
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku sezonnosti v cestovním ruchu, konkrétně pak v hotelnictví. V kapitolách jsou charakterizovány příčiny, důsledky, sledování a měření sezonnosti a současně také možnosti její eliminace. Z těchto bodů bude vycházet celá práce. Sezonnost je nadefinována nejdříve z teoretického hlediska a následně se řeší její konkrétní aspekty v ubytovacím zařízení. Pro zjištění vlivu sezonnosti byl vybrán konkrétní podnik, a to hotel MEDA**** nacházející se v hlavním městě Praze. V tomto zařízení je sezonnost zkoumána za pomoci analýz interních dat. Dále jsou navrženy změny pro stávající postupy a taktéž navržená nová možná řešení pro eliminaci sezonnosti. Alespoň některá z navrhovaných řešení by měla být v hotelu MEDA**** praktikována a jejich výsledky by byly následně použity pro další analýzu sezonnosti, která by umožnila dále pracovat s tímto tématem.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the problems of seasonality in tourism, specifically in the hotel industry. The chapters describe the causes, consequences, monitoring and measuring of the seasonality and, at the same time, the possibilities of its elimination. From these points, the whole work comes out. Seasonality is defined first from a theoretical point of view and then its specific aspects are dealt with in the accommodation facility. To determine the impact of seasonality, a particular company was selected, namely MEDA **** Hotel located in the capital city of Prague. In this facility, seasonality is investigated using internal data analysis. In addition, changes for current procedures and new possible solutions for elimination of seasonality are proposed. At least some of the suggested solutions should be practiced at the MEDA **** Hotel and their results would be used for further seasonal analysis to allow further work on this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza moznosti eliminace sezonnosti.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Kelesova_VP.pdfPosudek vedoucího práce658,98 kBAdobe PDFView/Open
Kelesova_OP.pdfPosudek oponenta práce616,52 kBAdobe PDFView/Open
Kelesova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce276,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.