Title: Ekonomická diplomacie České republiky
Other Titles: Economic diplomacy of the Czech Republic
Authors: Hartmanová, Lucie
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Jarý Čestmír, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33557
Keywords: ekonomická diplomacie;zahraniční politika;ministerstvo zahraničních věcí čr;ministerstvo průmyslu a obchodu čr;pojištění;investice;podpora;czechinvest;czechtrade;česká exportní banka;exportní garanční a pojišťovací společnost;česká centra
Keywords in different language: economic diplomacy;foreign policy;ministry of foreign affairs of the czech republic;ministry of industry and trade of the czech republic;insurance;investment;support;czechinvest;czechtrade;czech export bank;the export guarantee and insurance corporation;czech centres
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na charakterizování ekonomické diplomacie, její vývoj v České republice i v zahraničí a zhodnocení přínosu institucí a agentur zapojených do ekonomické diplomacie v ČR. V první části práce je definována ekonomická diplomacie a jsou uvedeny funkce, které ekonomická diplomacie plní v rámci zahraniční politiky České republiky. Druhá část práce zahrnuje historické mezníky, které ovlivnily vývoj ekonomické diplomacie ve světě i v České republice. V další části jsou charakterizovány instituce a agentury, které jsou zapojené do ekonomické diplomacie České republiky a v návaznosti na to jsou ve čtvrté části popsány jejich činnosti. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení činnosti uvedených institucí a agentur z hlediska jejich významu pro ekonomickou diplomacii v ČR.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on characterizing the economic diplomacy, its development in the Czech Republic and abroad and it is also aimed at assessing the added value of the institutions and agencies involved in the economic diplomacy. The first part of the thesis defines the economic diplomacy and its functions, which economic diplomacy performs within the framework of the foreign policy of the Czech Republic. The second part defines historical milestones that have influenced the development of the economic diplomacy in the world and in the Czech Republic. In the next part there are characterized institutions and agencies that are involved in the economic diplomacy of the Czech Republic and following part describes activities of mentioned institutions and agencies. The last part evaluates individual institutions and agencies in terms of importance for the economic diplomacy and in terms of its financial management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hartmanova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Hartmanova_v.pdfPosudek vedoucího práce474,57 kBAdobe PDFView/Open
Hartmanova_o.pdfPosudek oponenta práce525,26 kBAdobe PDFView/Open
Hartmanova_p.pdfPrůběh obhajoby práce194,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.