Title: Uplatnitelnost absolventů studia jazyků na trhu práce na příkladu studentů oboru cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci AJ a NJ na Západočeské univerzitě v Plzni TÉMA NĚMECKY: Berufschancen von Absolventen eines Sprachstudiums auf dem Arbeitsmarkt. Analyse am Beispiel des Faches Fremdsprachen für die Wirtschaftspraxis der Kombination Englisch-Deutsch der Philosophischen Fakultät WBU Pilsen
Other Titles: Job market possibilities for the absolvents of study field English and German in business use on the University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Vieweg, Robert
Advisor: Smolíková Marie, PhDr.
Referee: Heitz Gisela, M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33562
Keywords: průzkum trhu;studenti cjkp;pracovní trh v plzni
Keywords in different language: market research;students of englisch and german for business use;job market in pilsen
Abstract: Bakalářska práce "Berufschancen von Absolventen eines Sprachstudiums auf dem Arbeitsmarkt am Beispiel des Studienganges Fremdsprachen in der Wirtschaftspraxis an der Philosophischen Fakultät der WBU Pilsen" se zaměřuje na pracovní trh v Plzni, a to z hlediska obecného a jazykového vybavenosti uchazečů. Hlavním cílem je zjistit, jaká je poptávka po absolventech jazykového oboru s anglickým a německým jazykem se zaměřením na komerční praxi, konkrétně oboru "cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci anglický a německý jazyk" na filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, a jaké pracovní pozice jsou pro absolventy tohoto oboru vhodné. Bakalářská práce zahrnuje výsledky z dotazníkového šetření zaměřeného na současné studenty a absolventy tohoto oboru, plzeňské jazykové školy a potenciální zaměstnavatele, tedy plzeňské podniky. Práce je členěná do šesti kapitol. V první kapitole jsou představeny jednotlivé důležité pojmy a důvody, proč se jimi v bakalářské práci zabývám. V další je uveden způsob sběru potřebných dat. Třetí kapitola pojednává o pracovním trhu v Plzni. Ve čtvrté jsou popsány příležitosti, které se pro studenty výše zmíněného oboru skýtají v zahraničí, a to jak během studia, tak i po jeho ukončení. Pátá kapitola je orientována na otázku praxe jazykové i pracovní. V poslední kapitole jsou shrnuty vhodné pracovní pozice.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Berufschancen von Absolventen eines Sprachstudiums auf dem Arbeitsmarkt am Beispiel des Studienganges Fremdsprachen in der Wirtschaftspraxis an der Philosophischen Fakultät der WBU Pilsen" is concentrated on the job-market in Pilsen - from the general point of view and from the point of view of language possibilities. The mail goal is to asses the facts about the demand for the graduates with English and German with business background - graduates of study field "English and German for business use" on the Faculty of of Philosophy on the University of West Bohemia - and which job positions are for such graduates suitable. The thesis contains survey focused on students and graduates of this study field, potential employers and language schools in Pilsen. The thesis is divided into six chapters. In the first one there are introduced the main terms and why i deal with them in the thesis. The next one describes the collection of needed data. The Third one is about the job market in Pilsen. In the fourth one there are described the possibilities abroad. The fifth one is oriented on the matter of practice. In the last chapter there are summarized the suitable job positions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Robert Vieweg.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vieweg_posudek vedouci praceMS.docPosudek vedoucího práce37,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vieweg oponent GH.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Vieweg.pdfPrůběh obhajoby práce288,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.