Title: Stopy sovětské armády v západních Čechách
Other Titles: Soviet Army traces on Western Bohemia territory
Authors: Pavlenko, Taras
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33568
Keywords: sovětský svaz;sssr;armáda;studená valka;západní čechy;plzeň;míšov;atom;javor 51
Keywords in different language: ussr;cold war;soviet union;politics;international relations;western bohemia;soviet army;war
Abstract: Tato bakalářská práce se skládá ze šesti kapitol a dalších podkapitol, které jsou řazeny podle časové posloupnosti. Nicméně ji lze rozdělit na tři hlavní části, které jsou taktéž seřazeny podle chronologické přímky, a to: první závěrečná etapa druhé světové války a poválečné období, druhá období let 1948 - 1953 a třetí od 60. let 20. století do roku 1991. První část je věnována událostem závěrečné etapy druhé světové války, konkrétně založení a formování České národní rady, povstání českého národa v květnu 1945, Pražská operace, vztahy mezi USA a SSSR v daném časovém úseku a pronásledování zbylých německých jednotek sovětskou armádou. (Tato část se dále podrobně zabývá celkové situaci a chováním sovětských vojsk v Karlových Varech.) Další, konkrétně druhá, část práce seznamuje s pojmem "Vítězný únor"a událostmi s ním spojenými. Poté je krátce představeno období takzvané "studené války", což zároveň slouží i jako úvod k poslední části práce. Třetí, závěrečná část, je věnována období studené války, stručně popisuje vytvoření jaderné zbraně Sovětským svazem, podrobně zkoumá konkrétní objekt, a to sklad jaderných hlavic "Javor-51" a v závěru se stručně zmiňuje o jinak velice rozsáhlém tématu, a to konkrétně o odchodu sovětských vojsk z Československa.
Abstract in different language: This work consists of six paragraphs and related sub-paragraphs, which are established in chronological order. But post factum, given thesis can be divided into three main parts, connected also by a timeline: the first the final stage of the Second World War and post-war time, the second the period 1948-1953 and the third from the 1960's until 1991. The first part deals with the events of the final stage of the Second World War, such as the formation of the Czech National Council, the uprising of the Czech people on May, the Prague liberation, relations between the USA and the USSR at this stage, and the persecution of the remaining German units by Soviet troops. Further, in this part, work embraces situation in the city of Karlovy Vary and the actions of Soviet troops in it, which are studied in more detail. The next part of the work, the second one, introduces the concept of "Victorious February" and accompanying events. Further, the period of the so-called Cold War is mentioned, which becomes an introduction to the final stage of the work. The third, the final part, is devoted to the Cold War period, description of the creation of nuclear weapons by the Soviet and concentration on the repository of the nuclear warheads "Javor-51", which was studied in detail and at the end a fairly extensive topic is touched upon, namely, the withdrawal of Soviet troops from Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace (Taras Pavlenko).pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
pavlenko - vedouciBN.pdfPosudek vedoucího práce309,77 kBAdobe PDFView/Open
posudek T. Pavlenka - oponent.docPosudek oponenta práce16,5 kBMicrosoft WordView/Open
Pavlenko.pdfPrůběh obhajoby práce603,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.