Title: Reflexe německé hypotaxe se zaměřením na bezespojkové věty v novinových článcích z oblasti globálních problémů životního prostředí
Other Titles: Reflection of German hypotaxis with focus on asyndetic subordinate clauses in newspaper articles in the field of global environmental issues
Authors: Fialová, Daniela
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33574
Keywords: syntax;bezespojkové věty;životní prostředí;tisk;noviny;vedlejší věty
Keywords in different language: syntax;asyndetic clauses;environment;press;newspaper;subordinate clauses
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o použití bezespojkových vedlejších vět v německy psaném tisku. Cílem práce je zjistit, v jaké míře jsou bezespojkové vedlejší věty zastoupeny v článcích s tematikou problémů životního prostředí. Bezespojkové věty vyhledané ve vybraných textech jsou rozděleny do skupin podle druhu a jejich počet je porovnán s počtem vět spojkových. První část práce je věnována teorii o bezespojkových vedlejších větách. Tato část rovněž obsahuje kapitolu o charakteristických znacích enviromentálního jazyka. Druhá část pojednává o výskytu těchto vět v německy psaném tisku a obsahuje samotnou analýzu vlastního šetření. V závěru jsou uvedeny výsledky rešerše.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the usage of asyndetic subordinate clauses in German written press. The main objective is to find out how much are asyndetic subordinate clauses represented in articles about environmental issues. The asyndetic clauses, which have been found in the selected texts, are divided into groups based on their type and their number is compared to the number of syndetic clauses. The first part is dedicated to the theory of asyndetic subordinate clauses. This part also includes a chapter on the characteristics of the environmental language. The second part deals with the occurence of asyndetic subordinate clauses in the German written press and includes the analysis of its own research. The conclusion summarizes the results of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace DF final.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
BP_Fialova_vedouci_ZV.docx.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
DanielaFialova_posudek_oponentMW.pdfPosudek oponenta práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Fialova.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.