Název: Komparace jednokomorových parlamentů v soudobé středovýchodní Evropě
Další názvy: A Comparative Study of Unicameral Parliaments in Contemporary Central and Eastern Europe
Autoři: Valenta, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3358
Klíčová slova: Slovensko;Maďarsko;Estonsko;Lotyšsko;Litva;jednokomorové parlamenty;volby;politické strany
Klíčová slova v dalším jazyce: Slovakia;Hungary;Estonia;Latvia;Lithuania;unicameral parliaments;elections;political parties
Abstrakt: Název bakalářské práce je: Komparace jednokomorových parlamentů v soudobé středovýchodní Evropě. Konkrétně se práce zaměřuje na parlamenty Slovenska, Maďarska, Estonska, Lotyšska a Litvy z hlediska různorodosti jejich volebních systémů a na současné politické strany, které v jednotlivých parlamentech zasedají. Parlament je jednou ze základních institucí potřebných pro správné fungování demokratického státu. Z širšího pohledu je však zřejmé, že se parlamenty jednotlivých zemí od sebe více či méně odlišují. Tyto odlišnosti je možné spatřovat například v jejich velikosti, uspořádání, funkcích nebo pravomocích. Z tohoto pohledu je pak legitimní i rozdělení parlamentů na jednokomorové a dvoukomorové. Práce je tedy zaměřena na vybrané jednokomorové parlamenty, které fungují v zemích středovýchodní Evropy. Obsah práce tvoří tři stěžejní kapitoly, které se postupně zaměřují na vymezení parlamentu, poté na jednotlivé parlamenty vybraných států a na celkovou komparaci, vycházející z předešlého textu. Druhá kapitola se zabývá obecnou formulací parlamentu a jeho vymezením z hlediska unikameralismu a bikameralismu. Ve třetí kapitole jsou postupně v pěti podkapitolách, které jsou rozděleny na jednotlivé státy, popsány nejprve parlamenty obecně, poté volební systémy fungující v konkrétních státech a nakonec politické strany, které v současnosti v parlamentech zasedají. Čtvrtá kapitola pak obsahuje komparaci, která vychází z předešlé materie. Čtvrtá kapitola je tedy snahou o porovnání konkrétních odlišností, které mezi parlamenty jednotlivých vybraných zemí existují a dále o obecné zhodnocení výhodnosti a nevýhodnosti unikameralismu pro politické systémy jednotlivých států.
Abstrakt v dalším jazyce: A Comparative Study of Unicameral Parliaments in Contemporary Central and Eastern Europe. This thesis, in particular, focuses on the parliaments of Slovakia, Hungary, Estonia, Latvia and Lithuania from the variety of their present electoral systems and party systems point of view. The parliament is one of the basic institutions necessary for the proper functioning of a democratic state. In general, parliaments of various countries differ from each other e.g. in size, organization, function and authority. This is the reason why it is legitimate to divide parliaments into unicameral and bicameral ones. The present work is aimed at unicameral parliaments which exist in Central and Eastern Europe. The content of the thesis is made up of three main chapters which focus progressively on the definition of a parliament, then on the particular parliaments of selected states and on the general comparison based on the preceding text. The second chapter concerns the general formulation of a parliament and its definition from the point of view of unicameralism and bicameralism. The third chapter, which is divided into five sub-chapters dealing with individual countries, describes the parliaments in general first, then the electoral systems used in particular states, and finally the political parties being in session in the present parliaments. The fourth chapter includes the comparison based on previous material. The fourth chapter thus is the attempt to compare the concrete differences existing among the parliaments of the select countries as well as the general evaluation of advantageousness and disadvantageousness of unicameralism for the political systems of the particular states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce768,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valenta_ved(Ptacnik).docxPosudek vedoucího práce38,04 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Valenta_bp_opo_mves.docxPosudek oponenta práce42,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Valenta.pdfPrůběh obhajoby práce333,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3358

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.