Title: Matematické modelování ve výuce na střední škole
Other Titles: Mathematical modeling in teaching at high school
Authors: Vysoká, Jana
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33607
Keywords: derivace;pevný bod;orbita;chaos;hustota a tok vozidel;metoda charakteristik;simulační model;numerické metody
Keywords in different language: derivative;fixed point;orbit;chaos;density and flow of vehicles;method of characteristics;simulation models;numerical methods
Abstract: Hlavním záměrem práce bylo připravit návrh rozšiřujícího učebního materiálu určeného pro učitele studentů vysokých škol, kteří si zvolili vyšší matematiku jako volitelný předmět, či středoškolských studentů, kteří se matematice věnují nad rámec povinných osnov. V úvodu se zopakují důležitá témata vztahující se k pojmům posloupnost, konvergence, limita, Lipschitzovská podmínka, derivace, parciální derivace a integrál. Dalším cílem jsou následující témata: stručná charakteristika principů matematického modelování, seznámení se se základními pojmy teorie chaosu v dynamických systémech, řešení jednoduchých úloh pomocí iteračních metod. V další části práce se provede souhrn tří pohledů na řešení jednoduché dopravní úlohy představené v podobě parciální diferenciální rovnice s počátečními podmínkami a to makroskopický přístup v podobě řešení úloh metodou charakteristik, mikroskopický pohled s využitím software AnyLogic a konečně numerické řešení daného problému pomocí vybraných numerických metod. V závěru bude provedeno grafické srovnání výsledků.
Abstract in different language: The aim of this work is to suggest an expansion of preparation of learning materials designed for university teachers who work with students who have chosen advanced mathematics as an elective, or with high school students who are engaged in mathematics beyond compulsory curriculum. Students will work with a simple example of mathematical modeling in solving simple transport tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Jana Vysoka.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-vysoka.pdfPosudek oponenta práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-vysoka.pdfPrůběh obhajoby práce912,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.