Title: Posuzování spolehlivosti konstrukcí simulační technikou
Other Titles: Assessment of construction reliability by simulation technique
Authors: Kesl, Petr
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33615
Keywords: pravděpodobnostní metody;simulační metoda sbra;histogram;eurokódy
Keywords in different language: probabilistic methods;extent;e.g. sbra simulation - based reliability assessment method;histogram;eurocodes
Abstract: V současné době došlo k přechodu z příslušných národních norem pro navrhování stavebních konstrukcí na společné jednotné normy, tzn. Eurokódy. Tento přechod se samozřejmě také týká oblasti ocelových konstrukcí. Eurokódy jsou založeny na polo pravděpodobnostní "předpisové" metodě dílčích součinitelů, jejíž vznik a princip je založen na deterministickém pojetí, tato metoda je založená na zjednodušených předpokladech. Metoda v Eurokódech, nevede k vyrovnané spolehlivosti konstrukcí ani jejich komponentů. Nabízí se tak otázka, zda postupy založené na metodě dílčích součinitelů jsou adekvátní současnému stavu v oblasti výpočetní technologii a jejímu neustálému zdokonalování. Rychlý rozvoj výpočetní techniky a informatiky umožňuje stále ve větší míře využívat plně pravděpodobnostní metody, jako je například simulační metoda SBRA (Simulation - Based Reliability Assessment Method), (Marek 1995 et al., 1996). Předmětem předkládané disertační práce je aplikace metody SBRA v oblasti posudku spolehlivosti ocelových a ocelobetonových prutových konstrukcí v návaznosti, na aplikaci pro modelovou podobnost a spojení s metodou SBRA. Práce navazuje na vědecko výzkumnou činnost v oblasti rozvoje a aplikace pravděpodobnostních simulačních metod, především pak metody SBRA, viz. Např.[14], [12]. A to pro oblast posouzení spolehlivosti ocelových prutových konstrukcí metodou SBRA, s ohledem na výše stanovené cíle je práce rozdělena do následujících kapitol.
Abstract in different language: Recently, a changeover from the applicable national standards for designing of building structures to uniform standards eurocodes. Naturally, this change applies also to steel structures. Eurocodes are based on semi-probabilistic "regulation" method of various coefficients, the origin and principle of which is based on determinist concept. This method is based on a simplified assumptions. The method in the eurocodes does not lead to a balanced reliability of the structures, nor their components. So there is a question if the procedures based on the method of coefficients are adequate for the current situation in the IT area and its continuous improvement. A fast development of the information technology and information science facilitates using fully probabilistic methods to a greater extent, e.g. SBRA (Simulation - Based Reliability Assessment Method), (Marek 1995 et al., 1996). The topic of the presented thesis is application of SBRA method when assessing reliability of bar structures of steel and steel and concrete in connection with application for model resemblance and connection with the SBRA method. The thesis builds on the research and scientific activities as regards development and application of probabilistic simulation methods, in particular, SBRA method, see e.g. [14], [12], specifically for the assessment of reliability of steel bar structures with the SBRA method. In the context of the aforementioned objectives, the thesis is divided into the following chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SBRApetrkesl2018.pdfPlný text práce10,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek ODP-kesl.pdfPosudek oponenta práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-kesl.pdfPrůběh obhajoby práce999,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.