Title: Metternich a německá otázka v letech 1840-1848
Other Titles: Metternich and German Question 1840-1848
Authors: Pásztorová, Barbora
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33633
Keywords: metternich;německá otázka;doba předbřeznová;německý spolek;rýnský krize;šlesvicko-holštýnská otázka;krakov;německý celní spolek;občanská válka ve švýcarsku;německý nacionalismus
Keywords in different language: metternich;german question;pre-march period;german confederation;rhine crisis;schleswig-holstein question;cracow;german customs union;swiss civil war;german nationalism
Abstract: Hlavním cílem této disertační práce je analýza Metternichova postoje k německé otázce v letech 1840-1848. Zkoumané období je logicky vymezeno dvěma předělovými událostmi, a to Rýnskou krizí z roku 1840, která stimulovala vývoj v Německu s negativním dopadem na Metternichův vliv v rámci Německého spolku, a březnovou revolucí v roce 1848, která vedla k jeho pádu a současně odstartovala přelomové změny ve střední Evropě. V průběhu těchto necelých devíti let Metternich ztratil kontrolu nad německými opozičními hnutími včetně toho národního a současně jednoznačnou podporu svého nejdůležitějšího spojence v německém prostoru, Pruska, které za vlády Fridricha Viléma IV. začalo provádět politiku nezávislejší na Rakousku. Z toho pramení i jedna z otázek, kterou si tato práce klade za cíl zodpovědět: proč Metternich ve 40. letech 19. století začal ztrácet vliv na politické dění v Německém spolku. Metternich vedl po celý svůj život kampaň proti nacionalismu, liberalismu a demokracii. Minimálně v rámci střední Evropy hájil monarchistický princip před republikanismem, potlačoval všechny pokusy o revoluci a oponoval politickému sjednocení Německa a Itálie. Není proto nijak překvapující, že zejména historikové z doby rozkvětu liberalismu ve 2. polovině 19. století viděli v Metternichovi reakcionáře, nepřítele svobody a představitele zadržovací politiky, který nepochopil modernizační síly své doby. Jedním z cílů předložené práce je proto také pokus o přehodnocení tohoto tradičního černobílého vnímání Metternichovy německé politiky, které je dle nejnovějších poznatků badatelů, především těch zahraničních, neudržitelný.
Abstract in different language: The aim of this dissertation thesis is the analysis of Austrian Chancellor Metternich's attitude to the German question between 1840 and 1848. The period under review is logically defined by two significant events, the Rhine Crisis in 1840 which stimulated the development in Germany with the negative impact on Metternich's influence in the German confederation, and the March Revolution in 1848 which led to his fall and at the same time the important changes started in Central Europe. In the course of less than nine years Metternich lost his control under German opposition movements, including the national one, and also the unequivocal support of his most important ally in German area, Prussia, which during the reign of Frederick William IV began to implement its own policy less depended on Austria. The aim of this thesis is also to find out why Metternich started to lose his influence on political events in the German Confederation in the 1840s.All his life Metternich led the campaign against nationalism, liberalism and democracy. At least in Central Europe defended the monarchist principle from republicanism, suppressed all attempts to arouse a revolution and opposed political unification of Germany and Italy. It is not surprising that especially the liberal historians from the second half of the nineteenth century saw Metternich as a reactionary, an enemy of freedom and a representative of the policy of retention who did not understand powers of modernization that time. One of the aims of this thesis is, therefore, an attempt to reassess this traditional black-and-white perception of Metternich's German policy, which according to the latest findings of researchers is unsustainable, especially by foreign scholars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Pasztorova - Disertacni prace.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Pasztorova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce540,86 kBAdobe PDFView/Open
Pasztorova - posudek 1.pdfPosudek oponenta práce929,64 kBAdobe PDFView/Open
Pasztorova - posudek 2.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.