Title: Publikace a analýza geodat moderními webovými technologiemi
Other Titles: Publilcation and analysis of geodata using modern web technologies
Authors: Kepka, Michal
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33641
Keywords: webová mapová aplikace;taxonomie;analyst modul;stará mapa;databáze sídel;kartografický vyjadřovací prostředek
Keywords in different language: web map application;taxonomy;analyst module;old map;database of settlement;catalogue of means of map representation
Abstract: Významná část práce s geodaty se v posledních letech s rostoucí měrou odehrává v prostředí webu. Informační a komunikační technologie poskytují uživatelům mnoho nástrojů pro zpracování a prezentaci geodat ve webovém prostředí. Webové mapové aplikace, které poskytují možnosti pro zpracování a publikaci geodat, obsahují velké množství funkcí. Existuje množství přístupů a různých hledisek, která se věnují podobě webových mapových aplikací. Ovšem technologický a funkční popis webových mapových aplikací je spíše přehlížen. Cílem disertační práce je navrhnout a ověřit metodu, která popisuje webové mapové aplikace z pohledu obsažené funkcionality. Navržená metoda taxonomie webových mapových aplikací popisuje webové mapové aplikace z hlediska obsažených elementárních funkcí a vlastností. Metoda taxonomie popisuje nejen existující webové mapové aplikace, ale i návrh nové aplikace z pohledu požadovaných funkcí a vlastností. Postup návrhu nové webové mapové aplikace pomocí taxonomie byl prakticky ověřen při návrhu Webové mapové aplikace pro staré mapy. Webová mapová aplikace pro staré mapy byla sestavena na základě definovaných požadavků. Jako rozšiřující komponenta pro analytické zpracování dostupných sad geodat byl navržen a implementován Analyst modul. Vytvořený Analyst modul umožňuje provádění analýz nad geodaty uloženými v databázovém systému s následným publikováním výsledků analýz v okně webové mapové aplikace. Uživatel Analyst modulu vytváří analýzy geodat přímo v jazyce SQL, má proto k dispozici veškeré dotazovací funkce databázového systému. Sady geodat tvoří základní složku geografických informačních systémů. V rámci disertační práce byly navrženy změny a rozšířeny dvě významné sady geodat. Databáze sídel obsahuje popisné informace a polohu sídel z různých datových zdrojů na území ČR. Datový model Databáze sídel byl analyzován a byly identifikovány nedostatky, které byly odstraněny v návrhu nového datového modelu. Katalog kartografických vyjadřovacích prostředků obsahuje grafické prostředky, které byly používány pro vyjádření objektů a jevů na starých mapách především z 18. a 19. století. V práci byla navržena databázová implementace Katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků, která umožňuje efektivnější správu a práci s touto datovou sadou. Výsledkem disertační práce je navržená metoda taxonomie webových mapových aplikací, dále nová Webová mapová aplikace pro staré mapy s rozšiřující komponentou pro provádění analýz (Analyst modul) a navržené úpravy a implementace datových modelů sad geodat.
Abstract in different language: An important part of operations with geodata has been taking place in the Web with increasing intensity in recent years. Information and communication technologies provide plenty of tools for geodata processing and presentation in the Web to users. Web map applications that provide methods for processing and publication of geodata contain a wide range of implemented functions. A number of approaches and points of view is dealing with web map applications design. But the technological and functional description of web map applications is more or less overlooked. The goal of the dissertation is design and practical testing of a method describing web map applications from the technological point of view. The designed method of web map applications taxonomy describes web map applications in terms of elementary functions and properties content. The method of web map applications taxonomy is able to describe both existing web map applications as well as design of brand new web map applications from the requested functions and properties point of view. The procedure of design of a brand new web map application based on the taxonomy was practically tested on design of the Web map application for old maps. The Web map application for old maps has been assembled based on defined requirements. An analytical module called Analyst module was designed and developed as an extension for analytical processing of geodata. The developed Analyst module is able to perform analyses of data stored in database system and to subsequently publish analyses results in map window of the web map application. A user of the Analyst module defines geodata analyses directly in SQL language, therefore all querying functions implemented in database system are available. Geodata sets are essential parts of geographic information systems. Two relevant sets of geodata were proposed to improve and extended in the scope of the dissertation. The Database of settlements contains descriptive information and the position of settlements in the area of the Czech Republic extracted from different data sources. Data model of the Database of settlements was analysed and several imperfections have been identified. These imperfections were eliminated in the designed brand new data model for the Database of settlements. Catalogue of means of map representation contains graphical means that were used for representation of objects and phenomena in old maps above all in maps from the 18th and 19th century. The database implementation of the Catalogue of means of map representation that enables to administrate and to use this data set more effectively was designed in this dissertation. The results of the dissertation are the designed method of web map applications taxonomy, new Web map application for old maps with the Analyst module extension for analyses performing, and last but not least designed improvements and implementations of data models of geodata sets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kepka-dsp-2018.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-kepka.pdfPosudek oponenta práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-kepka.pdfPrůběh obhajoby práce918,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.