Title: Ontologická priorita vědeckého - Wilfrid Sellars, vědecký realismus a pragmatismus
Other Titles: The ontological priority of science - Wilfrid Sellars, scientific realism, and pragmatism
Authors: Dach, Stefanie
Referee: Peregrin Jaroslav, Prof. PhDr. CSc.
O'Shea James, Prof.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33642
Keywords: wilfrid sellars;pragmatismus;realismus;vědecký realismus;teorie pravdy;ontologie;filosofie 20. století;konvergence
Keywords in different language: wilfrid sellars;pragmatism;realism;scientific realism;truth;ontology;philosophy of the 20th century;convergence
Abstract: Tato dizertace pojednává o díle Wilfrida Sellarse a napětí mezi jeho vědeckým realismem a pragmatismem. Cílem práce je nabídnout čtení Sellarsova díla, které dokáže tyto protichůdné tendence uvést do souladu. Práce tak přispívá k stále probíhající diskuzi o konsistenci tohoto díla a k diskuzím o vztahu mezi realismem a pragmatismem obecně. Ukazuji, že obvyklý přístup, který zdůrazňuje napětí v Sellarsově díle, by měl být nahrazen komplexnějším čtením. Když na rozdíl od tohoto standardního přístupu zdůrazníme pragmatistické a deflacionistické prvky v Sellarsově myšlení, můžeme konstruovat alternativní čtení jeho vědeckého realismu. To vyžaduje, abychom přehodnotili obsah některých jeho kontroverznějších tezí, např. o zobrazovacím vztahu mezi jazykem a světem a o ideálním, peirceovském pojmovém systému. Obhajuji tezi, že když Sellars mluví o adekvátnosti pojmového systému ke světu, nemá na mysli specifický vztah mezi jazykem a světem, nýbrž adekvátnost praktickou. Univerzální, sjednocující prvek, který musí každý skutečný realismus obsahovat, lze pak nalézt v Sellarsově praktické a morální filosofii. Co se týká Sellarsova tvrzení, že věda je v ontologických otázkách privilegovaná, ukazuji, že Sellars rozumí pojmu "věda" alespoň zčásti z apriorního hlediska, tj. jako lidská aktivita, která systematicky realizuje ty cíle, kterým je každý uživatel pojmů zavázán, pokud chce mít status uživatele pojmů. Takto lze Sellarsův důraz na prioritu vědy smířit přirozeným způsobem s jeho pragmatismem. Na konci upozorňuji na některé nové problémy, které mé čtení vyvolává.
Abstract in different language: My thesis focuses on the work of the 20th century philosopher Wilfrid Sellars and the tensions between his scientific realist and his pragmatist commitments. The aim of my thesis is to offer a reading of Sellars's work that can reconcile these conflicting tendencies. In this way, the thesis shall contribute to the ongoing discussions about the consistency of Sellars's work and, beyond the community of Sellars scholars, to discussions about the relation between pragmatism and realism. I claim that a common approach to Sellars's work which emphasizes the tensions inherent in it is merely optional. Contrary to this reading, I insist that highlighting the pragmatist and deflationist elements in Sellars's thought can help us develop an alternative reading of his scientific realism. This requires a reevaluation of what some controversial Sellarsian notions such as picturing or the ideal Peircean scheme amount to. Throughout, I emphasize that we should understand Sellars's talk about the adequacy of conceptual schemes not in terms of non-causal word-world-relations but as practical adequacy. The universal, unifying element needed for a realism which deserves the name can then be located in Sellars's practical and moral philosophy. As far as Sellars's claim on the ontological privilege of science is concerned, I show that Sellars understood science at least partly in an apriori way, as the activity which systematically pursues ends which any concept user must be committed to in order to count as a concept user. The privilege of science thus understood can then be reconciled naturally with Sellars's pragmatism. At the end, I point out some new problems which my reading generates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stefanie Dach_doctoral thesis.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Dach_posudkyOponentu.pdfPosudek oponenta práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
Dach_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce367,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.